pawel's blog

2 November 2013 - another broadcast on PJM in Radio TOK FM

On November 2, 2013 Małgorzata Czajkowska-Kisil and Paweł Rutkowski from the Section for Sign Linguistics were Karolina Głowacka’s guests in Radio TOK FM. The discussion was devoted to a number of issues related to the education of the Deaf.

Keywords: 
19 October 2013 - Radio TOK FM broadcast

On October 19, 2013 Aleksandra Kalata-Zawłocka, Paweł Rutkowski and Krzysztof Kosiński were Karolina Głowacka’s guests in TOK FM radio. The discussion was focused on issues related to sign language interpreting and interpreters.

Keywords: 
16 August 2013 - Kiyoshi Kawaguchi in Warsaw

In July and August 2013, the Section for Sign Linguistics was visited by Kiyoshi Kawaguchi, a Deaf scholar from Japan.

14 August 2013 - Radio Kampus broadcast

On August 14, Małgorzata Czajkowska-Kisil and Paweł Rutkowski from the Section for Sign Linguistics were interviewed by Karolina Bińkowska on Akademickie Radio Kampus.

Keywords: 
13 October, 2012 - conference in Łódź

Three members of the Section for Sign Linguistics (Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta and Paweł Rutkowski) took part in the conference "Research on Deafness in Poland" held in Łódź.

Paweł Rutkowski, PhD

The creator and head of the Section for Sign Linguistics. Linguist, Assistant Professor at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, Department of General Linguistics, Comparative East Asian Linguistics and Baltic Studies. Specialist in the field of syntax of natural languages, carrying out research on Polish Sign Language (PJM). The author of more than one hundred academic publications and textbooks, including several dozen papers published internationally. An alumnus of the University of Warsaw and Adam Mickiewicz University in Poznań. Beneficiary of numerous prizes, grants, and scholarships awarded by, among others, the Foundation for Polish Science, Polish Ministry of Science and Higher Education, National Science Centre, Poland, Polish - U.S. Fulbright Commission, Kosciuszko Foundation, DAAD, Polish weekly magazine "Polityka", Stefan Batory Foundation, Polish Children's Fund and Collegium Invisibile. Made research visits to the USA (Yale University, Wayne State University) and to leading European universities (Oxford, Madrid, Postdam). Member of the Polish Council for Sign Language at the Ministry of Family, Labour and Social Policy. Hearing. Enthusiast of the language and culture of the Deaf.

Website: http://www.plm.uw.edu.pl/rutkowski
Email: p.rutkowski@uw.edu.pl

Selected Publications

Books:

2010: Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Gabriela Oberda, Paweł Rutkowski, Język angielski – Vademecum. Gramatyka i słownictwo [The English Language – Vademecum. Grammar and Lexicon], Warsaw: TELBIT, 848 pages, ISBN: 978-83-62252-14-5.

2009: Paweł Rutkowski, Fraza przedimkowa w polszczyźnie [Determiner Phrase in Polish], Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 242 pages, ISBN: 978-83-89663-94-8.

2009: Paweł Rutkowski, Spoken World: Polish, New York: Living Language/Random House, 352 pages, ISBN: 978-1-4000-2458-2.

2003: Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Paweł Rutkowski, Encyklopedia języka angielskiego [Encyclopedia of the English Language], Kraków: Wydawnictwo Literackie, 672 pages, ISBN: 83-08-03460-8.

Books and journals edited:

2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (eds.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego [Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language], Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 2876 pages, ISBN: 978-83-64111-49-5 (online publication: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

2015: Paweł Rutkowski (ed.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 pages, ISBN: 978-90-27242-59-4 (print), 978-90-27268-49-5 (E-book).

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (eds.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe [Linguistics of space and movement. Sign language communication and corpus methods], Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 pages, ISBN: 978-83-64111-12-9 (print), 978-83-64111-85-3 (PDF). Download as PDF

2013: Paweł Rutkowski (ed.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, Special issue of Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 pages, ISSN: 1387-9316.

2001: Sabina Ostrowska, Paweł Rutkowski (eds.), Szkice Humanistyczne II: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Mikołajki 1-11 IX 2000 [Humanistic Sketches II: Papers from the Collegium Invisibile research school in Mikołajki, September 1-11, 2000], Warsaw: CI and KFnrD, 256 pages, ISBN: 83-901470-5-X.

2000: Paweł Rutkowski (ed.), Szkice Humanistyczne I: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Smerek 3-11 IX 1999 [Humanistic Sketches I: Papers from the Collegium Invisibile research school in Smerek, September 3-11, 1999], Warsaw: CI and KFnrD, 274 pages, ISBN: 83-901470-5-X.

Articles and chapters:

2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS Plus) (online publication: DOI: 10.1073/pnas.1609000114).

2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna [Sign language communication of the Deaf in the Baltic states: A linguistic perspective], in: Prace Bałtystyczne 6. Język, literatura, kultura, ed. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 27-45.

2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych [To describe the language of the Deaf], Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64.

2016: Paweł Rutkowski, Sign language, in: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science (Springer Reference, Living Reference Work, Continuously updated edition), eds. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, Cham, New York: Springer International Publishing, 1-4 (online publication: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, in: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, ed. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388.

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM) [Between monolingual and bilingual lexicography: the dictionary of Polish Sign Language (PJM)], Prace Filologiczne 68, 225-244. Download as PDF

2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Download as PDF

2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, in: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, eds. Genie Gertz, Patrick Boudreault, vol. 3, Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 796-798.

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną [An analysis of suprasegmental markers of negation in Polish Sign Language (PJM) as an example of using corpus methods in research on visual-spatial communication], in: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), ed. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.

2015: Paweł Rutkowski, Introduction, in: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), ed. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.

2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. . Download as PDF
2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych [Academic education of the deaf], in: Edukacja głuchych, ed. Mariusz Sak, Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Download as PDF

2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), in: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, eds. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Download as PDF

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia [The Polish Sign Language (PJM) corpus: Assumptions – procedures – methodology], in: Deaf Studies w Polsce, vol. I, ed. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Download as PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej [Space and time: the time line in sign language communication], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Download as PDF

2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych [Non-lexical iconicity: referential representation as a text constituent in visual-spatial languages], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Download as PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym [Iconicity in Polish Sign Language], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Download as PDF

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM [An analysis of the word order of adjectives as an example of the use of corpus data in research on PJM grammar], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Download as PDF

2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW [The aims and research scope of the Section for Sign Linguistics, University of Warsaw], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Download as PDF

2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)? [The making of Polish Sign Language (PJM) Corpus], Polonica 33, 297-308.Download as PDF

2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.

2012: Paweł Rutkowski, Is nP Part of Universal Grammar?, Journal of Universal Language 13.2, 119-144.Download as PDF

2012: Paweł Rutkowski, The syntax of floating intensifiers in Polish and its implications for the Determiner Phrase hypothesis, in: Proceedings of the Thirty-Second Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Theoretical Approaches to Argument Structure, eds. Zhenya Antić, Charles B. Chang, Emily Cibelli, Jisup Hong, Michael J. Houser, Clare S. Sandy, Maziar Toosarvandani, Yao Yao, Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 321-333. Download as PDF

2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych [On the semantic underspecification of sign language classifier predicates], in: Różne formy, różne treści, eds. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Download as PDF

2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, in: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, eds. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Download as PDF

2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, in: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, eds. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Download as PDF

2010: Paweł Rutkowski, O zależnościach między liczeniem a językiem [On the interrelation of counting and language], Przegląd Humanistyczny 2 (419), 83-91. Download as PDF

2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM) [On the category of personal pronoun in Polish Sign Language], LingVaria 1(9), 65-77. Download as PDF

2009: Paweł Rutkowski, On how language coexistence may influence syntax: Elite-governed change of word order in Polish adjectival expressions, in: CLS 42: The Panels 2006. Proceedings from the Parasessions of the Forty-second Meeting of the Chicago Linguistic Society: Volume 42-2, eds. Jacqueline Bunting, Sapna Desai, Robert Peachey, Christopher Straughn, Zuzana Tomková, Chicago: University of Chicago, 141-151. Download as PDF

2008: Paweł Rutkowski, From apposition to classification: Polish vs. Lithuanian, in: Issues in Slavic syntax and semantics, eds. Anastasia Smirnova, Matthew Curtis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-13. Download as PDF
2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, NP coordination as a new argument in the debate on the DP-analysis of Polish, in: LSO Working Papers in Linguistics, vol. 6, ed. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 103-117. Download as PDF

2007: Paweł Rutkowski, Grammaticalization in the nominal domain: The case of Polish cardinals, in: LSO Working Papers in Linguistics, vol. 6, ed. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 89-102. Download as PDF

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, vol. 13.1, eds. Tatjana Scheffler, Joshua Tauberer, Aviad Eilam, Laia Mayol, Philadelphia: Department of Linguistics, University of Pennsylvania, 337-350. Download as PDF

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish, in: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Toronto Meeting 2006 (Michigan Slavic Materials: 52), eds. Richard Compton, Magdalena Goledzinowska, Ulyana Savchenko, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 326-345. Download as PDF

2007: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, On Prepositional Phrases inside numeral expressions in Polish, Lingua 117, 784-813. Download as PDF

2007: Paweł Rutkowski, Some remarks on the syntax of genitival phrases in Lithuanian, Simon Fraser University working papers in linguistics, vol. I, eds. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 221-231. Download as PDF

2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Frequency of use of Polish numerals does not influence their syntax, Simon Fraser University working papers in linguistics, vol. I, eds. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 175-186. Download as PDF

2006: Paweł Rutkowski, Ljiljana Progovac, Classifying Adjectives and noun movement in Lithuanian, in: Minimalist Views on Language Design, ed. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 265-277. Download as PDF

2006: Paweł Rutkowski, Why Polish numerals should not be analyzed as nouns, in: Minimalist Views on Language Design, ed. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 249-263. Download as PDF

2006: Paweł Rutkowski, From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish, Journal of Universal Language 7.2, 147-175. Download as PDF

2006: Paweł Rutkowski, Phonetic transcription, in: Małgorzata Majewska-Meyers, Sven Döring, Langenscheidt Praktisches Lehrbuch – Polnisch, Berlin: Langenscheidt, 320 pages.

2005: Paweł Rutkowski, Bopp, Franz, in: Encyclopedia of Linguistics, vol. I, ed. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 148-150.

2005: Paweł Rutkowski, Baudouin de Courtenay, Jan Ignacy Niecisław, in: Encyclopedia of Linguistics, vol. I, ed. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 128-130.

2005: Paweł Rutkowski, Ljiljana Progovac, Classification Projection in Polish and Serbian: the Position and Shape of Classifying Adjectives, in: Formal Approaches to Slavic Linguistics 13: The South Carolina Meeting 2004 (Michigan Slavic Materials: 50), eds. Steven Franks, Frank Y. Gladney and Mila Tasseva-Kurktchieva, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 289-299. Download as PDF

2004: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, The syntactic structure of the construction: NUMERAL ‘out of’ NUMERAL in Polish, SKY Journal of Linguistics 17, 267-278. Download as PDF

2004: Paweł Rutkowski, Phonetic transcription, in: Jadwiga Linde-Usiekniewicz (ed.), Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford (Polish-English Dictionary), Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN and Oxford University Press, 1428 pages.

2003: Paweł Rutkowski, On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals, Journal of Universal Language 4.2, 147-182. Download as PDF

2003: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie [On the correlation between the syntax and the frequency of Polish cardinals], in: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, eds. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 125-140. Download as PDF

2003: Paweł Rutkowski, Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych [Neuropsychological basis of the syntax of cardinals], in: Scripta Neophilologica Posnaniensia, vol. 5, ed. Stanisław Puppel, Poznań: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 209-233. Download as PDF

2003: Paweł Rutkowski, Liczebniki jako elementy funkcjonalne w derywacji zdania [Numerals as functional elements in sentence derivation], Poradnik Językowy 2, 11-32. Download as PDF

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, Jezikoslovlje 3.1-2, 159-170. Download as PDF

2002: Paweł Rutkowski, Numerals as grammaticalised nouns: a generative approach, Interlingüística 13.III, ss. 317-328. Download as PDF

2002: Paweł Rutkowski, The Syntax of Quantifier Phrases and the Inherent vs. Structural Case Distinction, Linguistic Research 7.1, 43-74. Download as PDF

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, in: ADL’2002: Actes des 7e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique, eds. Peggy Afuta, Adil El Ghali, François Toussenel, Paris: École Doctorale de Sciences du Langage, Université Paris 7, 91-96.

2001: Paweł Rutkowski, Kamil Szczegot, On the syntax of functional elements in Polish: Numerals, pronouns and expressions indicating approximation, in: Generative Linguistics in Poland: Syntax and Morphosyntax, eds. Adam Przepiórkowski, Piotr Bański, Warsaw: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 187-196. Download as PDF

2001: Paweł Rutkowski, Something strange in Slavic, Lithuanian and German: About the inherent vs. structural case distinction, in: 6e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique: Actes, eds. Emmanuel Aïm, Kim Gerdes, Hi-Yon Yoo, Paris: Université Paris 7, 137-142.

2001: Paweł Rutkowski, Wprowadzenie do fonologii generatywnej [Introduction to generative phonology], Poradnik Językowy 1, 12-30. Download as PDF

2001: Paweł Rutkowski, Numeral Phrases in Polish and Estonian, in: Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics, vol. 2 (Travaux de l’Institut de Linguistique de Lund 39:2), eds. Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson, Åke Viberg, Lund: Lund University Press, 181-190. Download as PDF

2001: Paweł Rutkowski, Małpa w internecie [The at sign on the Internet], Wiedza i Życie 7, 29-31.

2001: Paweł Rutkowski, Jak wiele można przetłumaczyć? [How much can be translated?], Wiedza i Życie 2, 42-44.

2000: Paweł Rutkowski, Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego [The syntax of Polish numeral phrases: an attempt at a formal account], Poradnik Językowy 8, 10-28. Download as PDF

Educational publications:

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Evolution plus 2. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Evolution plus 2. Student’s book. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original author: Nick Beare, PJM translators: Iwona Cichosz, Monika Krawczyk, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 140 pages.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [The secrets of nature. Textbook for natural science for the fifth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer, PJM translators: Monika Krawczyk, Joanna Łacheta, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 256 pages.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Mathematics around us. Textbook for the fifth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, PJM translators: Anna Butkiewicz, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 280 pages.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 5. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Tomorrow I will go out into the world. Textbook for literary, cultural and linguistic education for elementary school 5. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, PJM translators: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 335 pages.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 43 pages, ISBN: 978-83-65152-57-2.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3b. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 38 pages, ISBN: 978-83-65152-53-4.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3a. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 41 pages, ISBN: 978-83-65152-52-7.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-68-8.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3b. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-64-0.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3a. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-63-3.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a i 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3a and 3b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 180 pages, ISBN: 978-83-65152-76-3.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-65152-46-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-65152-42-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 3a. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-65152-41-1.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski 3.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish 3.1. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (authors: Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski), Warsaw: Ministry of National Education, 154 pages, ISBN: 978-83-65152-70-1.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 42 pages, ISBN: 978-83-65152-56-5.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 50 pages, ISBN: 978-83-65152-51-0.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-67-1.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-62-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 146 pages, ISBN: 978-83-65152-75-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-65152-45-9.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-65152-40-4.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 51 pages, ISBN: 78-83-65152-55-8.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 40 pages, ISBN: 978-83-65152-50-3.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 41 pages, ISBN: 978-83-65152-49-7.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-66-4.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1b. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-61-9.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1a. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-65152-60-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1a and 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 190 pages, ISBN: 978-83-65152-74-9.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-65152-44-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-65152-39-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 3. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-65152-38-1.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski 2.2. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish 2.2. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (authors: Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski), Warsaw: Ministry of National Education, 94 pages, ISBN: 978-83-65152-03-9.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 34 pages, ISBN: 978-83-64735-82-0.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 42 pages, ISBN: 978-83-64735-78-3.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-91-2.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-87-5.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 92 pages, ISBN: 978-83-65152-02-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-73-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-69-1.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Mathematics around us. Gymnasium. Textbook. Grade 1. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, PJM translators: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 280 pages.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Bliżej słowa. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Closer to the word. Gymnasium. Textbook. Grade 1. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, PJM translators: Iwona Cichosz, Renata Świderska, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 340 pages.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Evolution plus 1. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Evolution plus 1. Student’s book. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original author: Nick Beare, PJM translators: Iwona Cichosz, Marek Śmietana, Renata Świderska, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 140 pages.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [The secrets of nature. Textbook for natural science for the fourth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 256 pages.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Mathematics around us. Textbook for the fourth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, PJM translators: Anna Butkiewicz, Iwona Cichosz, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 280 pages.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 4. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Tomorrow I will go out into the world. Textbook for literary, cultural and linguistic education for elementary school 4. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, PJM translators: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 312 pages.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 42 pages, ISBN: 978-83-64735-81-3.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 57 pages, ISBN: 978-83-64735-77-6.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-90-5.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-86-8.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 118 pages, ISBN: 978-83-65152-01-5.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-72-1.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-68-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski 2.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish 2.1. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (authors: Agata Hącia, Emilia Danowska-Florczyk), Warsaw: Ministry of National Education, 46 pages, ISBN: 978-83-64735-92-9.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 46 pages, ISBN: 978-83-64735-80-6.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-76-9.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-89-9.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-85-1.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 134 pages, ISBN: 978-83-65152-00-8.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-71-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-67-7.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 54 pages, ISBN: 978-83-64735-79-0.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 45 pages, ISBN: 978-83-64735-95-0.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 49 pages, ISBN: 978-83-64735-75-2.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-88-2.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-94-3.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-84-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a and 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 146 pages, ISBN: 978-83-65152-72-5.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-70-7.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-96-7.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-66-0.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (author: Agata Hącia), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-32-5.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 47 pages, ISBN: 978-83-64735-26-4.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-31-8.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 33 pages, ISBN: 978-83-64735-37-0.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-21-9.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 50 pages, ISBN: 978-83-64735-25-7.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-30-1.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 52 pages, ISBN: 978-83-64735-36-3.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-20-2.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 56 pages, ISBN: 978-83-64735-24-0.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-29-5.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 52 pages, ISBN: 978-83-64735-35-6.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-19-6.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 61 pages, ISBN: 978-83-64735-23-3.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-28-8.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 60 pages, ISBN: 978-83-64735-34-9.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-18-9.

Grants and Awards

2016: The winner of the Adam Kilgarriff Prize (a biennial award intended to recognize outstanding work in the fields of corpus linguistics, computational linguistics, and lexicography)

2016: Medal of the 200th Anniversary of the University of Warsaw

2016: Award in recognition of achievements affecting the development and prestige of the University of Warsaw

2016-2017: A project funded by the Ministry of National Education: adaptation of the textbook “Nasza szkoła” [Our school] (consisting of parts 1-4 of integrated education and parts 1-4 of mathematics) for third-grade pupils with special educational needs (deaf and hard of hearing children, children with learning or communication difficulties, children with mild intellectual disabilities, autism and aphasia)

2016: A project funded by the Ministry of National Education: creating interactive multimedia versions of textbooks for deaf students attending the fifth grade of primary school

2015: A project funded by the Ministry of National Education: creating interactive multimedia versions of textbooks for deaf students attending the fourth grade of primary school and the first grade of gymnasium

2015-2016: A project funded by the Ministry of National Education: adaptation of the textbook “Nasza szkoła” [Our school] (consisting of parts 1-4 of integrated education and parts 1-4 of mathematics) for second-grade pupils with special educational needs (deaf and hard of hearing children, children with learning or communication difficulties, children with mild intellectual disabilities, autism and aphasia)

2015-2018: Team member in the project entitled Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu drugiego języka – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności (Modality-general and modality-specific plastic changes when learning a second language) funded by the National Science Centre within the HARMONIA program; principal investigator: Artur Marchewka (Laboratory of Brain Imaging, Neurobiology Centre, Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland, grant number: 2014/14/M/HS6/00918)

2015-2018: Supervisor of a research grant funded by the National Science Centre within the PRELUDIUM program (principal investigator: Anna Maria Kuder, title: Manualne i niemanualne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM) [Manual and non-manual markers of negation in Polish Sign Language (PJM)], grant number: 2014/13/N/HS2/02872)

2015-2017: Member of Working Group 4 (Lexicography and lexicology from a pan-European perspective) of the IS1305 action (entitled “European Network of e-Lexicography”, ENeL) within the COST program (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) sponsored by the European Commission

2014-2019: A five-year research grant awarded within the National Programme for the Development of Humanities of the Polish Ministry of Science and Higher Education (project title: Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu polskiego języka migowego (PJM) [Multi-layered linguistic annotation of the corpus of Polish Sign Language (PJM)]; grant number: 0111/NPRH3/H12/82/2014; partner: Trevor Johnston (Macquarie University, Sydney, Australia)

2014: A project funded by the Ministry of National Education: adaptation of four parts of the textbook “Nasz elementarz” [Our primer] for first-grade pupils with special educational needs (deaf and hard of hearing children, children with learning or communication difficulties, children with mild intellectual disabilities, autism and aphasia)

2014: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit Charles University in Prague (Univerzita Karlova v Praze), Czech Republic

2013-2015: A two-year research grant awarded by the Foundation for Polish Science within the FOCUS program (title: Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w polskim języku migowym – przedłużenie [Grammatical categorization through space and movement in Polish Sign Language – extension], grant number: F1/09/P/2013)

2013: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit Daugavpils University (Daugavpils Universitāte), Latvia

2013: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit the University of Zagreb (Sveučilište u Zagrebu), Croatia

2013-2015: A research grant awarded by the Foundation for Polish Science within the INTER program; title: Migający mózg. Konstrukcje klasyfikatorowe polskiego języka migowego z perspektywy neurobiologicznej [The signing brain. Classifier constructions in Polish Sign Language from a neurobiological perspective] (176/UD/SKILLS/2012); cooperation with Dr. Paweł Boguszewski (Nencki Institute of Experimental Biology, Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland)

2012-2015: Three-year scholarship of the Polish Ministry of Science and Higher Education, awarded to leading young researchers in Poland

2012-2014: A grant awarded by the Foundation for Polish Science within the MENTORING program (cooperation with Trevor Johnston, Macquarie University, Sydney, Australia)

2012-2014: A three-year research grant awarded by National Science Centre within the HARMONIA program (title: Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) [Iconicity in the grammar and lexicon of Polish Sign Language (PJM)], grant number: 2011/01/M/HS2/03661)

2012: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus - Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit the University of Iceland (Háskóli Íslands), Reykjavík, Iceland

2011: A subsidy for the purchase of research equipment granted by the Foundation for Polish Science within the FOCUS GRANTS program

2011-2015: Management Committee member of the IS1006 action (entitled “Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage”) within the COST program (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research) sponsored by the European Commission

2011: Foundation for Polish Science conference fellowship to attend a conference in Ponta Delgada, Portugal

2011: A research grant awarded by the Polish Ministry of Science and Higher Education to co-finance the “EuroSign Interpreters” project (grant number: 2174/LLP/2011/2)

2011: Principal investigator of the University of Warsaw research team participating in an international consortium carrying out the project “EuroSign Interpreters” (505435-LLP-1-2009-1-UK-KA2-KA2MP) financed via the Lifelong Learning Program by the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency of the European Union; partners: University of Sussex, Universität Hamburg, Česká Komora Tlumočníků Znakového Jazyka (Prague)

2011: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus - Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit the University of Trieste (Università degli Studi di Trieste), Italy

2010: Individual award of 2nd grade granted by Rector of the University of Warsaw

2010-2011: Scholarship for the Best Doctoral Students and Young Doctors awarded by the University of Warsaw as part of the project entitled “The Modern University – a comprehensive support program for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw”, co-financed by the European Union within the Human Capital Operational Programme: a 12-month stipend

2010: Project manager of a research project financed by the Foundation for Polish-German Cooperation (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit); title: Korpusowe badania lingwistyczne nad polskim językiem migowym (PJM) i niemieckim językiem migowym (DGS) - warsztaty naukowe / Korpusbasierte Forschung zur Polnischen Gebärdesprache (PJM) und zur Deutschen Gebärdesprache (DGS) – Bildungsworkshops [Corpus-based linguistic research on Polish Sign Language (PJM) and German Sign Language (DGS) – academic workshops] (grant number: 13232/10/IF)

2010-2013: A three-year research grant awarded by the Foundation for Polish Science within the FOCUS program (title: Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w Polskim Języku Migowym [Grammatical categorization through space and movement in Polish Sign Language], grant number: 1/2009)

2010: A scholarship awarded by the University of Warsaw as part of the project entitled “The Modern University – a comprehensive support program for doctoral students and teaching staff of the University of Warsaw”, co-financed by the European Union within the Human Capital Operational Programme: a mobility grant to visit Radboud Universiteit Nijmegen, the Netherlands

2010-2015: A research grant awarded by the Polish Ministry of Science and Higher Education (title: Składnia Polskiego Języka Migowego (PJM) w ujęciu typologicznym [The Syntax of Polish Sign Language from a typological perspective], grant number: N N104 056838)

2009: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus - Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit the University of Potsdam (Universität Potsdam), Germany

2009-2012: Three-year scholarship of the Polish Ministry of Science and Higher Education, awarded in 2009 to 21 leading young researchers from various academic fields and universities in Poland

2009: Foundation for Polish Science conference fellowship to attend a conference in Beijing, China

2009: Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus - Teaching Staff Mobility (STA): a mobility grant to visit Daugavpils University (Daugavpils Universitāte), Latvia

2007: DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) Scholarship, a three-month stay at Universität Potsdam, Germany (Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler)

2006: Foundation for Polish Science conference fellowship to attend a conference in Seoul, South Korea

2005: Junior Fulbright Advanced Research Grant (for the 2005-2006 academic year: a research visit to Yale University, New Haven, CT), awarded by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board and the Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State

2005-2007: A two-year doctoral dissertation grant awarded by the State Committee for Scientific Research (for 2005-2007), grant number: 1H01D00429

2004: The Annual Stipend for Young Scientists awarded by the Foundation for Polish Science (for the year 2004)

2003: Foundation for Polish Science conference fellowship to attend a conference in Rabat, Morocco

2003: The Kosciuszko Foundation Scholarship (a three-month research visit in the US, at Wayne State University, Detroit, MI)

2003: The Annual Stipend for Young Scientists awarded by the Foundation for Polish Science (for the year 2003)

2002: “Zostańcie z nami!” [Stay with us!] – an annual scholarship for outstanding young researchers founded by the biggest Polish weekly magazine Polityka (for the academic year 2002/2003)

2002-2007: A dissertation fellowship through the Faculty of Polish Studies at the University of Warsaw

2002: The Socrates/Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) Scholarship (a five-month stay at Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain)

2001: Research scholarship awarded by the Stefan Batory Foundation (Warsaw, Poland), Stefan Batory Trust (Oxford, UK) and Foreign and Commonwealth Office (London, UK) – a three-month research visit in Oxford, UK

2001: Winner of the 5th Procter & Gamble Competition for Best Graduates of Polish Universities (for the academic year 2000/2001)

2000: Scholarship of the Polish Ministry of Education for outstanding achievements in research (for the academic year 2000/2001)

1999: Scholarship of the Polish Ministry of Education for outstanding achievements in research (for the academic year 1999/2000)

1998: Scholarship of the Polish Ministry of Education for outstanding achievements in research (for the academic year 1998/1999)

1997-2001: Collegium Invisibile Scholarship (sponsored by the Stefan Batory Foundation and the Open Society Institute in Budapest – Higher Education Support Program)

1997: The Harvard Prize Book (awarded by the Harvard Alumni Association to outstanding A-level students)

1996: Dulwich College Scholarship (London, UK): a scholarship program for outstanding students from overseas

1995: Scholarship of the Polish Ministry of Education for outstanding achievements in the academic year 1994/1995

1995-1997: Polish Children’s Fund Scholarship (awarded to outstanding secondary-school students)

1995: Winner of the 25th National Olympiad in Polish Literature and Language (1st prize)

Degrees

2007: PhD in Linguistics (summa cum laude), defended at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies; dissertation title: Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych [The Determiner Phrase hypothesis as a tool of syntactic analysis of Polish nominal phrases]; supervisor: Prof. Jadwiga Linde Usiekniewicz, reviewers: Prof. Marek Świdziński and Prof. Piotr Stalmaszczyk

2004: MA in Philology/Applied Linguistics, defended at Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of Ecocommunication; thesis title: Kompetencja językowa i kompetencja numeryczna jako współzależne zasoby kognitywno-komunikacyjne człowieka [The linguistic competence and the numerical competence as interdependent human cognitive-communicative resources]; supervisor: Prof. Stanisław Puppel, reviewer: Prof. Jerzy Bańczerowski

2000: MA in Polish Philology, defended at the University of Warsaw, Faculty of Polish Studies; thesis title: Składnia polskich liczebników głównych w ujęciu generatywnym [The syntax of Polish cardinals: a generative approach]; supervisor: Prof. Marek Świdziński, reviewer: Dr. Dorota Kopcińska

Pages

Subscribe to RSS - pawel's blog