Publications

Books
 • 2017: Paweł Rutkowski (ed.), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) [Iconicity in the grammar and lexicon of Polish Sign Language (PJM)] (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1), Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 236 pages, ISBN: 978-83-64111-90-7 (print), 978-83-64111-86-0 (PDF). Download as PDF
 • 2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (eds.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego [Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language], Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 2876 pages, ISBN: 978-83-64111-49-5 (online publication: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).
 • 2015: Paweł Rutkowski (ed.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 pages, ISBN: 978-90-27242-59-4 (paper), 978-90-27268-49-5 (e-book).
 • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (eds.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe [Linguistics of space and movement. Sign language communication and corpus methods], Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 pages, ISBN: 978-83-64111-12-9 (paper), 978-83-64111-85-3 (e-book). Download as PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski (ed.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 pages, ISSN: 1387-9316.
Articles

Selected papers available for download (in PDF format). Note, however, that some of them are preprints and may differ slightly from the published versions.

 • 2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, in: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, ed. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138. Download as PDF
 • 2018: Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Trevor Johnston, What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora, in: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, ed. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 101-106. Download as PDF
 • 2017: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu [Polish Sign Language as a tool for counteracting exclusion], Trendy 1 (2017), 18-22. Download as PDF
 • 2017: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych, [Sign language as a source of the social memory of the Deaf], Horyzonty Wychowania / Horizons of Education 16 (38), DOI: 10.17399/HW.2017.163806. Download as PDF
 • 2017: Paweł Rutkowski, The Corpus of Polish Sign Language and the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, Kernerman Dictionary News 25, 32. Download as PDF
 • 2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(4), E600-E609, DOI: 10.1073/pnas.1609000114.
 • 2017: Paweł Rutkowski, Prawo do języka. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim [The right to language. Inaugural lecture delivered at the University of Warsaw], in: Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji / Revues of the Institute of Contemporary Civilization Problems, vol. 66: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017 / Inaugural lectures of the academic year 2016/2017, ed. Tomasz Borecki, Warsaw: Institute of Contemporary Civilization Problems, 17-25. Download as PDF
 • 2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna [Sign language communication of the Deaf in the Baltic states: A linguistic perspective], in: Prace Bałtystyczne 6. Język, literatura, kultura, ed. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Polish Studies, 27-45. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych [To describe the language of the Deaf], Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sign language, in: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, ed. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, New York: Springer International Publishing (online publication: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, in: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, ed. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388. Download as PDF
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM) [Between monolingual and bilingual lexicography: the dictionary of Polish Sign Language (PJM)], Prace Filologiczne 68, 225-244. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Download as PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, in: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, eds. Genie Gertz, Patrick Boudreault, v. 3, Thousand Oaks, Kalifornia: SAGE Publications, 796-798.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną [An analysis of suprasegmental markers of negation in Polish Sign Language (PJM) as an example of using corpus methods in research on visual-spatial communication], in: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), ed. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Introduction, in: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), ed. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.
 • 2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych [Academic education of the deaf], in: Edukacja głuchych, ed. Mariusz Sak, Warsaw: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Download as PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), in: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, eds. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia [The Polish Sign Language (PJM) corpus: Assumptions – procedures – methodology], in: Deaf Studies w Polsce, v. 1, ed. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW [The aims and research scope of the Section for Sign Linguistics, University of Warsaw], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Download as PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Głusi, ich język i kultura, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 17-35. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Języki migowe jako przedmiot badań, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 37-46. Download as PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Badania korpusowe a lingwistyka migowa, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 49-76. Download as PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego — zarys projektu, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 77-89. Download as PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Anotacja korpusu PJM, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 91-105. Download as PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM [An analysis of the word order of adjectives as an example of the use of corpus data in research on PJM grammar], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Download as PDF
 • 2014: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Rola materiałów korpusowych w dydaktyce
  przekładu języka migowego, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 117-127. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym [Iconicity in Polish Sign Language], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Download as PDF
 • 2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych [Non-lexical iconicity: referential representation as a text constituent in visual-spatial languages], in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Download as PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Czasownik i przestrzeń, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 155-168. Download as PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe [Space and time: the time line in sign language communication], eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Download as PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM), in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 179-201. Download as PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Linearność i nielinearność w językach naturalnych, in: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, eds. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 203-220. Download as PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)? [The making of Polish Sign Language (PJM) Corpus], Polonica 33, 297-308. Download as PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.
 • 2012: Sylwia Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM) [Grammatical functions of movement in Polish Sign Language (PJM)],, in: Ruch w języku - język w ruchu, eds. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 89-97. Download as PDF
 • 2012: Piotr Mostowski, Jak zapisać ruch w języku, język w ruchu – korpusy języków fonicznych i migowych, in: Ruch w języku - język w ruchu, eds. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 98-106. Download as PDF
 • 2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych [On the semantic underspecification of sign language classifier predicates], in: Różne formy, różne treści, eds. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warsaw: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Download as PDF
 • 2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, in: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, eds. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Download as PDF
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Imitacyjność w polskim języku migowym [Imitativeness in Polish Sign Language], Poradnik Językowy 6, 62-79.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Języki migowe a lingwistyka korpusowa [Sign languages and corpus-based linguistics], Język Polski XC 4-5, 338-345.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego [Manifestations of imitativeness in the grammatical system of Polish Sign Language], LingVaria, 1(9), 183-192. Download as PDF
 • 2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM) [On the category of personal pronoun in Polish Sign Language], LingVaria 1(9), 65-77. Download as PDF
 • 2010: Marek Świdziński, Sylwia Fabisiak, Dwujęzyczność — zagrożenie, wyzwanie, jedyna szansa [Bilingualism — the danger, the challenge, and the only chance], in: Czterdzieści lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabo słyszących w Polsce, Warsaw: OSWG w Warszawie, 23-31.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, in: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Download as PDF
Educational publications
 • 2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 34 pages, ISBN: 978-83-64735-82-0.
 • 2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 42 pages, ISBN: 978-83-64735-78-3.
 • 2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-91-2.
 • 2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-87-5.
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 92 pages, ISBN: 978-83-65152-02-2.
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-73-8.
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-69-1.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Mathematics around us. Gymnasium. Textbook. Grade 1. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, PJM translators: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 280 pages.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Bliżej słowa. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Closer to the word. Gymnasium. Textbook. Grade 1. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, PJM translators: Iwona Cichosz, Renata Świderska, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 340 pages.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Evolution plus 1. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Evolution plus 1. Student’s book. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original author: Nick Beare, PJM translators: Iwona Cichosz, Marek Śmietana, Renata Świderska, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 140 pages.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [The secrets of nature. Textbook for natural science for the fourth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 256 pages.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Mathematics around us. Textbook for the fourth grade of primary school. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, PJM translators: Anna Butkiewicz, Iwona Cichosz, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 280 pages.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (eds.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 4. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna [Tomorrow I will go out into the world. Textbook for literary, cultural and linguistic education for elementary school 4. Translation into Polish Sign Language (PJM) – multimedia adaptation] (original authors: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, PJM translators: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, 312 pages.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 42 pages, ISBN: 978-83-64735-81-3.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 57 pages, ISBN: 978-83-64735-77-6.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-90-5.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-86-8.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 118 pages, ISBN: 978-83-65152-01-5.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-72-1.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-68-4.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski 2.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish 2.1. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (authors: Agata Hącia, Emilia Danowska-Florczyk), Warsaw: Ministry of National Education, 46 pages, ISBN: 978-83-64735-92-9.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 46 pages, ISBN: 978-83-64735-80-6.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-76-9.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-89-9.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-85-1.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 134 pages, ISBN: 978-83-65152-00-8.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-71-4.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-67-7.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 54 pages, ISBN: 978-83-64735-79-0.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 45 pages, ISBN: 978-83-64735-95-0.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 49 pages, ISBN: 978-83-64735-75-2.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-88-2.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-94-3.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-84-4.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a and 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 146 pages, ISBN: 978-83-65152-72-5.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Mathematics. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-70-7.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1b. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-96-7.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our school. Textbook for elementary school. Grade 2. Part 1a. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 64 pages, ISBN: 978-83-64735-66-0.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our Polish. Early Language Learning Auxiliary Book for Pupils with Special Educational Needs] (author: Agata Hącia), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-32-5.
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 47 pages, ISBN: 978-83-64735-26-4.
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-31-8.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 33 pages, ISBN: 978-83-64735-37-0.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 4. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 80 pages, ISBN: 978-83-64735-21-9.
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 50 pages, ISBN: 978-83-64735-25-7.
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-30-1.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 52 pages, ISBN: 978-83-64735-36-3.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 3. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-20-2.
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 56 pages, ISBN: 978-83-64735-24-0.
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-29-5.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 52 pages, ISBN: 978-83-64735-35-6.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 2. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-19-6.
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Teacher’s guide. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs], Warsaw: Ministry of National Education, 61 pages, ISBN: 978-83-64735-23-3.
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for deaf and hard of hearing pupils using Polish Sign Language (PJM)] (PJM translators: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, head of adaptation: Paweł Rutkowski), Warsaw: Ministry of National Education, DVD, ISBN: 978-83-64735-28-8.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Book of pictograms. Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 60 pages, ISBN: 978-83-64735-34-9.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (eds.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [Our primer. Textbook for elementary school. Grade 1. Part 1. Adaptation for pupils with special educational needs] (authors: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warsaw: Ministry of National Education, 96 pages, ISBN: 978-83-64735-18-9.
Presentations in Poland
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Piotr Mostowski, "Data acquisition, annotation and analysis in the corpus of Polish Sign Language (PJM)", 46th Poznań Linguistic Meeting – PLM 2016, thematic session: The three A’s: data acquisition, annotation and analysis in multimodal communication studies, Adam Mickiewicz University, Poznań, 17 September 2016.
 • Paweł Rutkowski, "Głusi w Pracowni Lingwistyki Migowej" [The Deaf in the Section for Sign Linguistics], Conference Głusi Mają Głos 5 “Od korzeni do pędów” [Deaf Voice Now 5: “From the roots to the shoots”], University of Warsaw, Warsaw, 3 September 2016.
 • Paweł Rutkowski, "Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga" [Textbooks in Polish Sign Language (PJM) as a tool for a teacher of the deaf], Congress of European teachers of the deaf and research seminar entitled “Kim jest? Kim ma być surdopedagog?” [“Who is and who should be a teacher of the deaf”], Institute of Special Needs Education, Pedagogical University of Cracow, Cracow, 6 June 2016.
 • Paweł Rutkowski, "O interdyscyplinarności badań nad komunikacją migową" [On the interdisciplinarity of research on sign language communication], Interdyscyplinarna Konferencja Badań nad Językiem [Interdisciplinary Conference on Language Research], Interdisciplinary Student Society for Language Research, Faculty of Psychology, University of Warsaw, Warsaw, 5 June 2016
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM) jako język naturalny" [Polish Sign Language (PJM) as a natural language], Breaking the silence – conference organized within the SCOME (Standing Committee on Medical Education) program of the International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) – Poland, The Infant Jesus Teaching Hospital, Warsaw, 4 June 2016.
 • Paweł Rutkowski, "Zaczęli rozmawiać 199 lat temu" [They started to talk 199 years ago], The University of Warsaw Alumni World Reunion: Conference “I am from the UW” – in TED Talk format, University of Warsaw, Warsaw, 13 May 2016.
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM)" [Polish Sign Language (PJM)], Polish Children’s Fund Meeting, Serock, 30 April 2016.
 • Paweł Rutkowski, "IS1006: SignGram: An action devoted to the sign languages of Europe", European Cooperation in Science and Technology (COST) Information Session in Warsaw, Poland, University of Warsaw, Warsaw, 17 February 2016.
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta and Anna Kuder, "Nominal Expressions in Polish Sign Language (PJM)", 44. Poznań Linguistic Meeting 2013, Poznań, 29 August 2013.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska and Piotr Mostowski, "The category of tense in three dimensions: The case of Polish Sign Language", Conference "How categorical are categories?", University of Wroclaw, Wroclaw, 7-9 January 2013.
 • Paweł Rutkowski, "Korpus jako źródło wiedzy o języku migowym" [Corpus as a source of knowledge on sign language], workshop, Adam Mickiewicz University, Poznań,13 December 2012.
 • Paweł Rutkowski, "Czy Głusi są Polakami? O językowo-kulturowym wymiarze głuchoty" [Are the Deaf Polish? On the linguistic-cultural dimension of deafness], invited lecture, Adam Mickiewicz University, Poznań, 13 December 2012.
 • Joanna Filipczak, "WTOREK WOLNY IX1 WTOREK. Konstrukcje z powtórzeniem i ich rola w strukturze informacyjnej w Polskim Języku Migowym" [TUESDAY FREE IX1 TUESDAY. Constructions with repetition and their importance in the informative structure in Polish Sign Language (PJM)], IV Semantic Conference University of Warsaw, Warsaw 30 November 2012.
 • Paweł Rutkowski and Joanna Łacheta, "Badania nad PJM w Pracowni Lingwistyki Migowej UW na tle najnowszych trendów w międzynarodowych badaniach nad komunikacją wizualno- przestrzenną" [Research on PJM at the Section for Sign Linguistics and the newest trends in international research on visual-spatial communication], Conference Stan badań nad Głuchotą w Polsce [Research on Deafness in Poland] , Łódź, 13 October 2012.
 • Sylwia Łozińska, "Gramatyczne funkcje ruchu w PJM" [Grammatical functions of movementi in PJM] , Conference "Ruch w języku, język w ruchu" [”Motion in language, language in the motion” conference], University of Silesia, Katowice, 28 November 2011.
 • Paweł Rutkowski, "Korpus PJM" [PJM Corpus], Conference Głusi Mają Głos 3 [Deaf Voice Now 3], Warsaw, 27 August 2011.
 • Paweł Rutkowski, "Section for Sign Linguistics – activities and plans", Sign Linguistics in Poland, Warsaw, 15 May 2011.
 • Paweł Rutkowski, "Języki migowe a języki foniczne - podobieństwa i różnice" [Signed and spoken language – similarities and differences], invited lecture, Polish Children’s Fund Meeting, Serock, 29 April 2011.
 • Paweł Rutkowski, "Komunikacja migowa jako przedmiot badań lingwistycznych" [Sign language communication as an object of linguistic research], invited talk, Fourth Students’ Forum of Research on Language, University of Warsaw, Warsaw, 2 April 2011.
 • Paweł Rutkowski and Sylwia Fabisiak, Korpus polskiego języka migowego (PJM) [Polish Sign Language (PJM) Corpus], paper from the academic assembly of the Instiute of Polish Language, University of Warsaw, 24 March 2011.
 • Sylwia Fabisiak, "Iconicity in Polish Sign Language", Conference "Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice", Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 16-18 September 2010.
 • Sylwia Fabisiak, "Migiem do mnie mów - wprowadzenie do języka migowego" [Sign to me - introduction to sign language], seminar organized by Polish Children's Fund, Świder, 4 June 2010.
 • Sylwia Fabisiak, "Zapisać język bez pisma, czyli o korpusach języków migowych" [Recording a language without a script: on sign language corpora], "Quo vadis Lingua?" - Student Conference of the Society of Sociolinguists, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 29 May 2010.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka and Joanna Łacheta, "Profesjonalny tłumacz języka migowego - a kto to taki?" [Professional sign language interpreter - who is it?], Conference IMAGO MUNDI, Institute of Applied Linguistics, University of Warsaw, 29 May 2010.
 • Paweł Rutkowski and Sylwia Fabisiak, "Badania nad językami migowymi na przykładzie problemu ikoniczności" [Sign language research and the question of iconicity], Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, 18 May 2010.
 • Joanna Łacheta, "Wprowadzenie do Polskiego Języka Migowego" [Introduction to Polish Sign Language], Polish Sign Language Days, Faculty of Polish, University of Warsaw, 14 May 2010.
 • Sylwia Fabisiak, "Jak migają na Madagaskarze, czyli o językach migowych na świecie" [How they sign in Madagascar: about sign languages of the world], Polish Sign Language Days, Faculty of Polish, University of Warsaw, 13 May 2010.
 • Sylwia Fabisiak, "Imitacyjność w PJM" [Iconicity in PJM], Seminar "Badania nad Polskim Językiem Migowym" [Research on Polish Sign Language], Institute for the Deaf, Warsaw, 25 April 2010.
 • Paweł Rutkowski, "Kategoria zaimka osobowego w PJM" [The category of personal pronoun in PJM], Seminar "Badania nad Polskim Językiem Migowym" [Research on Polish Sign Language], Institute for the Deaf, Warsaw, 25 April 2010.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka and Joanna Łacheta, "Rola tłumacza PJM w rozwoju społeczności Głuchych" [The role of interpreters in the development of the Deaf community], Seminar "Badania nad Polskim Językiem Migowym" [Research on Polish Sign Language], Institute for the Deaf, Warsaw, 25 April 2010.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Wielokulturowość a PJM" [Multiculturalism and PJM], Seminar "Badania nad Polskim Językiem Migowym" [Research on Polish Sign Language], Institute for the Deaf, Warsaw, 25 April 2010.
International Conferences
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, The XVII EURALEX International Congress (10 September 2016, Ivané Javakhishvili Tbilisi State University, Tbilisi, Georgia).
 • Justyna Kotowicz, Magda Schromová, Bencie Woll, Rosalind Herman, Maria Kielar-Turska, Joanna Łacheta, The relatonship between Executive Function and sign language skills in school-aged deaf children, Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory – FEAST (1-2 September 2016., Università Ca’Foscari Venezia, Venice, Italy).
 • Paweł Rutkowski, Polish Sign Language (PJM) as a contested language: Why corpus documentation is needed, 2nd International Conference on Contested Languages in the Old World – CLOW 2 (5 May 2016, Università degli Studi di Torino, Turin, Italy).
 • Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Spreading of headshake in Polish Sign Language (PJM) (poster), The 12th Theoretical Issues in Sign Language Research conference – TISLR 12 (7 January 2016, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, A diachronic analysis of the morpho-phonological development of high-frequency lexemes in Polish Sign Language (PJM) (poster), The 12th Theoretical Issues in Sign Language Research conference – TISLR 12 (6 January 2016, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Piotr Mostowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Paweł Rutkowski, The frequency of fingerspelling, classifiers, and pointing signs in the corpus of Polish Sign Language (PJM): A preliminary sociolinguistic study (poster), The 12th Theoretical Issues in Sign Language Research conference – TISLR 12 (5 January 2016, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Justyna Kotowicz, Bencie Woll, Rosalind Herman, Maria Kielar-Turska, Magda Schromova, Joanna Łacheta, Polish Sign Language and executive function in deaf bilingual children in late childhood (plakat), The 12th Theoretical Issues in Sign Language Research conference – TISLR 12 (4 January 2016, La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Joanna Filipczak, Trevor Johnston, Anna Kuder, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Between Non-manual Gesture and Grammar: Is Headshake a Negation Marker in Polish Sign Language (PJM) and Australian Sign Language (Auslan)? (poster), Workshop Nonmanuals at the Gesture Sign Interface (NaGSI) (9 October 2015, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany).
 • Anna Kuder, Negation markers in Polish Sign Language (PJM) (poster), Göttingen Workshop on Negation (19 September 2015, Georg-August-Universität Göttingen, Göttingen, Germany).
 • Paweł Rutkowski, Analyzing sign language corpus data as a pathway to understanding the convergence between grammar and text, 4th International Conference on Grammar and Text – GRATO 2015. Grammar and Text: Crossing Borders (4 July 2015, Centro de Linguística da Universidade Nova de Lisboa (CLUNL), Lisbon, Portugal).
 • Paweł Rutkowski and Sylwia Łozińska, Color Names in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-Based Study, Colour and colour naming: crosslinguistic approaches (2-3 July 2015, Centro de Linguística, University of Lisbon, Portugal).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, PJM corpus annotation guidelines, Digging into Signs Workshop: Developing Annotation Standards for Sign Language Corpora (30 March 2015, University College London, London, UK).
 • Paweł Rutkowski, Polski język migowy, czyli o komunikacji głuchych Polaków, Eötvös Loránd University (27 September 2014, Budapest, Hungary).
 • Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska, and Paweł Rutkowski, The Role of Lexical Iconicity in the Interpretation of PJM Signs (poster), Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 August 2014, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, and Magda Schromová, The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project: Current Status and Future Plans, Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 August 2014, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic).
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Space and Movement as Elements of Narrative Strategies in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study (plakat), Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 August 2014, Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Prague, Czech Republic).
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, and Paweł Rutkowski, Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language (PJM), The XVI EURALEX International Congress – EURALEX 2014: The User in Focus (17 July 2014, Institute for Specialised Communication and Multilingualism at the European Academy of Bolzano/Bozen – EURAC, Bolzano/Bozen, Italy).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, and Piotr Mostowski, The iconicity of the time-line metaphor in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Metaphor in Communication, Science and Education: Researching and Applying Metaphor 10 – RaAM 10 (23 June 2014, Università degli studi di Cagliari, Cagliari, Italy).
 • Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional Grammar in the Brain: Dissociating the Neural Correlates of Natural Sign Language and Manually Coded Spoken Language, Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory – FEAST (10 June 2014, Università Ca’Foscari Venezia, Venice, Italy).
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, and Anna Kuder, The Syntax of Adjectival Modification in Polish Sign Language (PJM), Olomouc Linguistics Colloquium – OLINCO (5 June 2014, Univerzita Palackého v Olomouci/Palacký University Olomouc, Olomuniec, Czech Republic).
 • Paweł Rutkowski, On the pragmatics of pointing: The case of Polish Sign Language (PJM), 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication (31 May 2014, l-Università ta’ Malta, Valletta, Malta).
 • Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, and Paweł Rutkowski, Sign Language vs. Manually Coded Spoken Language: What Neuroimaging Tells Us about the Communication of the Deaf, VI. Dubrovnik Conference on Cognitive Science (24 May 2014 r., Centre for Advanced Academic Studies – CAAS, Dubrovnik, Croatia).
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, and Piotr Mostowski, Headshakes in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study, From Sound to Gesture (S2G): Communication as Speech, Prosody, Gestures and Signs (21 May 2014 r., Università degli studi di Padova, Padua, Italy).
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak and Piotr Mostowski, Is the grammatical category of negation coded non-manually in Polish Sign Language (PJM)?, SignNonmanuals – Functions of nonmanuals in sign languages (12 April 2014, Centre for Sign Language and Deaf Communication – ZGH, Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt, Austria)
 • Piotr Mostowski, The corpus based approach in teaching Polish Sign Language as a foreign language (poster), 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (27–29 October 2013 r., University of Barcelona, Spain)
 • Paweł Rutkowski, Corpus-based research on sign language grammar, a series of three lectures given at Daugavpils University - Daugavpils Universitāte (3 – 6 September 2013, Daugavpils, Latvia)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Łacheta and Małgorzata Czajkowska-Kisil, Constituent order in Polish Sign Language (PJM), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 July 2013, University College London, London, UK)
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta and Anna Kuder, The Internal Structure of Nominals in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study (poster), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 July 2013, University College London, London, UK)
 • Joanna Filipczak and Piotr Mostowski, Repetition in Polish Sign Language (PJM): Discourse – grammar – information structure? (poster), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 July 2013, University College London, London, UK)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Łacheta and Małgorzata Czajkowska-Kisil, Is PJM SVO or SOV?, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (14 May 2013, Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Iceland)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska and Joanna Filipczak, What corpus data can and cannot tell us about sign language, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (14 May 2013, Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Iceland)
 • Paweł Rutkowski, Postnominal Adjectives in Polish, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (13 May 2013, Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Iceland)
 • Paweł Rutkowski,Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska and Joanna Filipczak, The design and compilation of the Corpus of Polish Sign Language (PJM), 5th International Conference on Corpus Linguistics (V Congreso Internacional de Lingüística de Corpus ) – CILC 2013 (14-16 March 2013, Universitat d’Alacant, Alicante, Spain)
 • Paweł Rutkowski, On some aspects of the syntax of Determiner Phrases in Polish Sign Language (PJM), Conference Languages with and without Articles 2013 (28 February 2013, Fédération Typologie et Universaux du Langage (CNRS FRE 2559), Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis, Paris, France)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta and Bartosz Marganiec, "The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project", SIGN 6 – The Sixth International Conference of Sign Language Users (9 February 2013, Calangute, Goa, India).
 • Piotr Mostowski and Emilia Danowska-Florczyk, "Gamification as a New Direction in Teaching Polish as a Foreign Language", ICT for language learning, 5th edition (15 November 2012, Florence, Italy).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska and Piotr Mostowski, "The Iconicity of Temporal Reference in Sign Language: At the Intersection of Language, Discourse and Cognition", CLDC 2012 – The 6th Conference on Language, Discourse, and Cognition (4-6 May 2012, Taipei, Taiwan).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska and Piotr Mostowski, "Towards a corpus of Polish Sign Language (PJM)", University of Iceland (27 March 2012, Reykjavík, Iceland).
 • Paweł Rutkowski, "Space as a grammatical feature? The linguistic analysis of pointing in Polish Sign Language (PJM)", invited talk, Icelandic Linguistic Society (26 March 2012, Reykjavík, Iceland).
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska and Joanna Łacheta, "The grammatical category of tense in Polish Sign Language", International Conference on Tense, Aspect and Modality (3 February 2012, Central Institute of Indian Languages, Mysore, India).
 • Paweł Rutkowski, "The syntax of relative clauses in Polish Sign Language (PJM): Some empirical, theoretical and methodological considerations", Complex Sentences and Beyond in Sign and Spoken Languages (13 October 2011, Lichtenberg-Kolleg, Georg-August-Universität Göttingen, Germany).
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska and Joanna Łacheta, "Space as time: the iconic basis of the temporal structure of discourse in Polish Sign Language (PJM)", Temporal, Modal and Event Interpretation in Natural Language Discourse – TMEI-NLD 2011 (18 June 2011, Universidade dos Açores, Ponta Delgada, Portugal).
 • Paweł Rutkowski and Sylwia Łozińska, "To what extent are sign languages different from spoken languages?", Universita degli Studi di Trieste, Triest, Italy (4 May 2011).
 • Paweł Rutkowski and Sylwia Łozińska, "The semantic underspecification of classifier predicates in Polish Sign Language", Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Slovenia (4 May 2011).
 • Paweł Rutkowski and Małgorzata Czajkowska-Kisil "What is the grammatical status of pointing in Polish Sign Language (PJM)?, invited lecture, Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, Universität Hamburg, Hamburg, Germany (9 February 2011).
 • Sylwia Fabisiak and Paweł Rutkowski, "Polish Sign Language verbs", Interdisciplinary Workshop on Verbs - The Identification and Representation of Verb Features (4-5 November 2010, Scuola Normale Superiore, Universita di Pisa, Pisa, Italy).
 • Paweł Rutkowski and Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Person-neutral reference markers in PSL: A generative analysis" (poster), Theoretical Issues in Sign Language Research 10 - TISLR 10 (1 October 2010, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA).
 • Paweł Rutkowski and Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Nonconcatenative morphology in Polish Sign Language (PJM): The case of the pointing sign", Societas Linguistica Europaea: 43rd Annual Meeting - SLE 43 (4 September 2010, Vilniaus universitetas, Vilnus, Lithuania).
 • Paweł Rutkowski, "Pointing gesture as a syntactic element", Gesture - Evolution, Brain and Linguistic Structures: The 4th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) (27 July 2010, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder), Germany).
 • Paweł Rutkowski and Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Person and space", Between You and Me: Local Pronouns across Modalities (7 June 2010, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, the Netherlands).
 • Paweł Rutkowski, "Demonstrative pronouns vs. personal pronouns in Polish Sign Language", Word Classes: Nature, Typology, Computational Representations - Second TRIPLE International Conference (26 March 2010, Universita degli Studi Roma Tre, Rome, Italy).
 • Paweł Rutkowski and Małgorzata Czajkowska-Kisil, "On the functional structure of nominals in Polish Sign Language", The 4th International Conference on Formal Linguistics - ICFL 4 (20 July 2009, Beihang University and Beijing Foreign Studies University, Beijing, China).
Subscribe to Publications