pawel - blog

2 listopada 2013 r. - kolejna audycja o PJM w TOK FM

2 listopada 2013 r. gośćmi Karoliny Głowackiej z radia TOK FM byli Małgorzata Czajkowska-Kisil i Paweł Rutkowski z Pracowni Lingwistyki Migowej. Tematem przewodnim rozmowy były kwestie związane z edukacją Głuchych.

Słowa kluczowe: 
19 października 2013 r. - audycja w TOK FM

19 października 2013 r. gośćmi Karoliny Głowackiej z radia TOK FM byli Aleksandra Kalata-Zawłocka, dr Paweł Rutkowski i Krzysztof Kosiński. W trakcie rozmowy poruszane były przede wszystkim kwestie związane z tłumaczeniem i tłumaczami języka migowego.

Słowa kluczowe: 
16 sierpnia 2013 r. - Kiyoshi Kawaguchi w Warszawie

W lipcu i sierpniu gościem Pracowni Lingwistyki Migowej był Kiyoshi Kawaguchi, głuchy badacz języków migowych z Japonii.

7 grudnia 2012 r. - Polska Rada Języka Migowego

Kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej, dr Paweł Rutkowski, został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na członka Polskiej Rady Języka Migowego. Z żalem odnotowujemy zarazem, że w Radzie zabrakło miejsca dla Głuchych.

18 października 2012 r. - finał konkursu INTER

Kierownik PLM dr Paweł Rutkowski będzie uczestniczył w finale konkursu INTER Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Nowa Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66, 18 października 2012 r.). W krótkim wystąpieniu zaprezentuje interdyscyplinarny projekt badawczy dotyczący naurobiologicznych podstaw migowych predykatów klasyfikatorowych.

Słowa kluczowe: 
13 października 2012 r. - konferencja w Łodzi

Członkowie Pracowni Lingwistyki Migowej (Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta i Paweł Rutkowski) wzięli udział w zorganizowanej w Łodzi konferencji "Stan badań nad Głuchotą w Polsce".

Dr Paweł Rutkowski

Twórca i kierownik Pracowni Lingwistyki Migowej. Językoznawca, adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnio­azjatyckiego Po­rów­naw­cze­go i Bałtystyki Wydziału Polonistyki UW. Specjalista w zakresie składni języków naturalnych, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor ponad stu prac naukowych i podręczników, w tym kilkudziesięciu opublikowanych w wydawnictwach międzynarodowych. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Beneficjent wielu nagród, grantów i stypendiów, m.in. przyznanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację Fulbrighta, Fundację Kościuszkowską, DAAD, tygodnik "Polityka", Fundację im. Stefana Batorego, Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, Collegium Invisibile i in. Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Słyszący. Miłośnik języka i kultury Głuchych.

Strona internetowa: www.plm.uw.edu.pl/rutkowski
Adres email: p.rutkowski@uw.edu.pl

Wybrane publikacje

Książki:

2010: Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Gabriela Oberda, Paweł Rutkowski, Język angielski – Vademecum. Gramatyka i słownictwo, Warszawa: Wydawnictwo TELBIT, 848 stron, ISBN: 978-83-62252-14-5.

2009: Paweł Rutkowski, Fraza przedimkowa w polszczyźnie, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 242 strony, ISBN: 978-83-89663-94-8.

2009: Paweł Rutkowski, Spoken World: Polish, New York: Living Language/Random House, 352 strony, ISBN: 978-1-4000-2458-2.

2003: Wojciech Jajdelski, Dariusz Jemielniak, Paweł Rutkowski, Encyklopedia języka angielskiego, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 672 strony, ISBN: 83-08-03460-8.

Książki i pisma redagowane:

2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2876 stron, ISBN: 978-83-64111-49-5 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).

2015: Paweł Rutkowski (red.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 strony, ISBN: 978-90-27242-59-4 (druk), 978-90-27268-49-5 (E-book).

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 stron, ISBN: 978-83-64111-12-9 (druk), 978-83-64111-85-3 (PDF). Pobierz PDF

2013: Paweł Rutkowski (red.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, numer specjalny pisma Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 strony, ISSN: 1387-9316.

2001: Sabina Ostrowska, Paweł Rutkowski (red.), Szkice Humanistyczne II: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Mikołajki 1-11 IX 2000, Warszawa: CI i KFnrD, 256 stron, ISBN: 83-901470-5-X.

2000: Paweł Rutkowski (red.), Szkice Humanistyczne I: Prace z obozu naukowego Collegium Invisibile, Smerek 3-11 IX 1999, Warszawa: CI i KFnrD, 274 strony, ISBN: 83-901470-5-X.

Artykuły naukowe w pismach i tomach:

2017: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych, Horyzonty Wychowania 16 (38), 91-108, DOI: 10.17399/HW.2017.163806. Pobierz PDF

2017: Paweł Rutkowski, The Corpus of Polish Sign Language and the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, Kernerman Dictionary News 25, 32. Pobierz PDF

2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(4), E600-E609, DOI: 10.1073/pnas.1609000114.

2017: Paweł Rutkowski, Prawo do języka. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim, w: Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, t. LXVI: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, red. Tomasz Borecki, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 17-25. Pobierz PDF

2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna, w: Prace Bałtystyczne 6. Język, literatura, kultura, red. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 27-45. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Sign language, w: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science (Springer Reference, Living Reference Work, wydanie stale aktualizowane), red. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, Cham, New York: Springer International Publishing, 1-4 (publikacja online: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, w: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, red. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388. Pobierz PDF

2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM), Prace Filologiczne 68, 225-244. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Pobierz PDF

2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, w: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, red. Genie Gertz, Patrick Boudreault, t. 3, Thousand Oaks, Kalifornia: SAGE Publications, 796-798.

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną, w: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.

2015: Paweł Rutkowski, Introduction, w: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), red. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.

2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.

2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych, w: Edukacja głuchych, red. Mariusz Sak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Pobierz PDF

2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), w: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, red. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia, w: Deaf Studies w Polsce, t. I, red. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Pobierz PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Pobierz PDF

2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Pobierz PDF

2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Pobierz PDF

2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Pobierz PDF

2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?, Polonica 33, 297-308. Pobierz PDF

2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.

2012: Paweł Rutkowski, Is nP Part of Universal Grammar?, Journal of Universal Language 13.2, 119-144. Pobierz PDF

2012: Paweł Rutkowski, The syntax of floating intensifiers in Polish and its implications for the Determiner Phrase hypothesis, w: Proceedings of the Thirty-Second Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General Session and Parasession on Theoretical Approaches to Argument Structure, red. Zhenya Antić, Charles B. Chang, Emily Cibelli, Jisup Hong, Michael J. Houser, Clare S. Sandy, Maziar Toosarvandani, Yao Yao, Berkeley: Berkeley Linguistics Society, 321-333. Pobierz PDF

2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych, w: Różne formy, różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Pobierz PDF

2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, w: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, red. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Pobierz PDF

2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, w: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Pobierz PDF

2010: Paweł Rutkowski, O zależnościach między liczeniem a językiem, Przegląd Humanistyczny 2 (419), 83-91. Pobierz PDF

2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 1(9), 65-77. Pobierz PDF

2009: Paweł Rutkowski, On how language coexistence may influence syntax: Elite-governed change of word order in Polish adjectival expressions, w: CLS 42: The Panels 2006. Proceedings from the Parasessions of the Forty-second Meeting of the Chicago Linguistic Society: Volume 42-2, red. Jacqueline Bunting, Sapna Desai, Robert Peachey, Christopher Straughn, Zuzana Tomková, Chicago: University of Chicago, 141-151. Pobierz PDF

2008: Paweł Rutkowski, From apposition to classification: Polish vs. Lithuanian, w: Issues in Slavic syntax and semantics, red. Anastasia Smirnova, Matthew Curtis, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 1-13. Pobierz PDF

2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, NP coordination as a new argument in the debate on the DP-analysis of Polish, w: LSO Working Papers in Linguistics, t. 6, red. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 103-117. Pobierz PDF

2007: Paweł Rutkowski, Grammaticalization in the nominal domain: The case of Polish cardinals, w: LSO Working Papers in Linguistics, t. 6, red. Blake H. Rodgers, Madison: Department of Linguistics, University of Wisconsin-Madison, 89-102. Pobierz PDF

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic structure of grammaticalized partitives (pseudo-partitives), University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics, t. 13.1, red. Tatjana Scheffler, Joshua Tauberer, Aviad Eilam, Laia Mayol, Philadelphia: Department of Linguistics, University of Pennsylvania, 337-350. Pobierz PDF

2007: Paweł Rutkowski, The syntactic properties and diachronic development of postnominal adjectives in Polish, w: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Toronto Meeting 2006 (Michigan Slavic Materials: 52), red. Richard Compton, Magdalena Goledzinowska, Ulyana Savchenko, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 326-345. Pobierz PDF

2007: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, On Prepositional Phrases inside numeral expressions in Polish, Lingua 117, 784-813. Pobierz PDF

2007: Paweł Rutkowski, Some remarks on the syntax of genitival phrases in Lithuanian, Simon Fraser University working papers in linguistics, t. I, red. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 221-231. Pobierz PDF

2007: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Frequency of use of Polish numerals does not influence their syntax, Simon Fraser University working papers in linguistics, t. I, red. Nicole Carter, Loreley Hadic-Zabala, Anne Rimrott, Dennis Ryan Storoshenko, Burnaby: SFU Linguistics Graduate Students’ Association, Simon Fraser University, 175-186. Pobierz PDF

2006: Paweł Rutkowski, Ljiljana Progovac, Classifying Adjectives and noun movement in Lithuanian, w: Minimalist Views on Language Design, red. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 265-277. Pobierz PDF

2006: Paweł Rutkowski, Why Polish numerals should not be analyzed as nouns, w: Minimalist Views on Language Design, red. Changguk Yim, Seoul: Hankook/Korean Generative Grammar Circle, 249-263. Pobierz PDF

2006: Paweł Rutkowski, From demonstratives to copulas: A cross-linguistic perspective and the case of Polish, Journal of Universal Language 7.2, 147-175. Pobierz PDF

2006: Paweł Rutkowski, Transkrypcje fonetyczne, w: Małgorzata Majewska-Meyers, Sven Döring, Langenscheidt Praktisches Lehrbuch – Polnisch, Berlin: Langenscheidt, 320 stron.

2005: Paweł Rutkowski, Bopp, Franz, w: Encyclopedia of Linguistics, t. I, red. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 148-150.

2005: Paweł Rutkowski, Baudouin de Courtenay, Jan Ignacy Niecisław, w: Encyclopedia of Linguistics, t. I, red. Philipp Strazny, New York/Oxon: Fitzroy Dearborn (Taylor & Francis Group), 128-130.

2005: Paweł Rutkowski, Ljiljaną Progovac, Classification Projection in Polish and Serbian: The Position and Shape of Classifying Adjectives, w: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The South Carolina Meeting 2004 (Michigan Slavic Materials: 50), red. Steven Franks, Frank Y. Gladney i Mila Tasseva-Kurktchieva, Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 289-299. Pobierz PDF

2004: Paweł Rutkowski, Hanna Maliszewska, The syntactic structure of the construction: NUMERAL ‘out of’ NUMERAL in Polish, SKY Journal of Linguistics 17, 267-278. Pobierz PDF

2004: Paweł Rutkowski, Transkrypcje fonetyczne, w: Jadwiga Linde-Usiekniewicz (red.), Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford (Polish-English Dictionary), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN i Oxford University Press, 1428 stron.

2003: Paweł Rutkowski, On the universal neuropsychological basis of the syntax of numerals, Journal of Universal Language 4.2, 147-182. Pobierz PDF

2003: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, O zależności między właściwościami składniowymi i frekwencyjnymi liczebników głównych w polszczyźnie, w: Prace językoznawcze dedykowane Profesor Jadwidze Sambor, red. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 125-140. Pobierz PDF

2003: Paweł Rutkowski, Neuropsychologiczne uwarunkowania składni liczebników głównych, w: Scripta Neophilologica Posnaniensia, vol. 5, red. Stanisław Puppel, Poznań: Wydział Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 209-233. Pobierz PDF

2003: Paweł Rutkowski, Liczebniki jako elementy funkcjonalne w derywacji zdania, Poradnik Językowy 2, 11-32. Pobierz PDF

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, Jezikoslovlje 3.1-2, 159-170. Pobierz PDF

2002: Paweł Rutkowski, Numerals as grammaticalised nouns: a generative approach, Interlingüística 13.III, 317-328. Pobierz PDF

2002: Paweł Rutkowski, The Syntax of Quantifier Phrases and the Inherent vs. Structural Case Distinction, Linguistic Research 7.1, 43-74. Pobierz PDF

2002: Paweł Rutkowski, Noun/pronoun asymmetries: evidence in support of the DP hypothesis in Polish, w: ADL’2002: Actes des 7e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique, red. Peggy Afuta, Adil El Ghali, François Toussenel, Paris: École Doctorale de Sciences du Langage, Université Paris 7, 91-96.

2001: Paweł Rutkowski, Kamil Szczegot, On the syntax of functional elements: Numerals, pronouns and expressions indicating approximation, w: Generative Linguistics in Poland: Syntax and Morphosyntax, red. Adam Przepiórkowski, Piotr Bański, Warszawa: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, 187-196. Pobierz PDF

2001: Paweł Rutkowski, Something strange in Slavic, Lithuanian and German: About the inherent vs. structural case distinction, w: 6e rencontres de l’atelier des doctorants en linguistique: Actes, red. Emmanuel Aïm, Kim Gerdes, Hi-Yon Yoo, Paris: Université Paris 7, 137-142.

2001: Paweł Rutkowski, Wprowadzenie do fonologii generatywnej, Poradnik Językowy 1, 12-30. Pobierz PDF

2001: Paweł Rutkowski, Numeral Phrases in Polish and Estonian, w: Proceedings of the 18th Scandinavian Conference of Linguistics, vol. 2 (Travaux de l’Institut de Linguistique de Lund 39:2), red. Arthur Holmer, Jan-Olof Svantesson, Åke Viberg, Lund: Lund University Press, 181-190. Pobierz PDF

2001: Paweł Rutkowski, Małpa w internecie, Wiedza i Życie 7, 29-31.

2001: Paweł Rutkowski, Jak wiele można przetłumaczyć?, Wiedza i Życie 2, 42-44.

2000: Paweł Rutkowski, Składnia polskich grup liczebnikowych: próba opisu formalnego, Poradnik Językowy 8, 10-28. Pobierz PDF

Publikacje edukacyjne:

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Evolution plus 2. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autor oryginału: Nick Beare, tłumacze PJM: Iwona Cichosz, Monika Krawczyk, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 140 stron.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorzy oryginału: Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik, Feliks Szlajfer, tłumacze PJM: Monika Krawczyk, Joanna Łacheta, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 256 stron.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, tłumacze PJM: Anna Butkiewicz, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.

2016: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 5. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 335 stron.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 43 strony, ISBN: 978-83-65152-57-2.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 38 stron, ISBN: 978-83-65152-53-4.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 41 stron, ISBN: 978-83-65152-52-7.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-68-8.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-64-0.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-63-3.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a i 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 180 stron, ISBN: 978-83-65152-76-3.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-65152-46-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN 978-83-65152-42-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 3a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-65152-41-1.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski 3.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 154 strony, ISBN: 978-83-65152-70-1.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-65152-56-5.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 50 stron, ISBN: 978-83-65152-51-0.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-67-1.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-62-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 146 stron, ISBN 978-83-65152-75-6.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-65152-45-9.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-65152-40-4.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 51 stron, ISBN: 78-83-65152-55-8.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 40 stron, ISBN: 978-83-65152-50-3.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 41 stron, ISBN: 978-83-65152-49-7.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-66-4.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-61-9.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-65152-60-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 190 stron, ISBN: 978-83-65152-74-9.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-65152-44-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN 978-83-65152-39-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Magdalena Baranowska, Katarzyna Cichocka-Segiet, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-65152-38-1.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski 2.2. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy: Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 94 strony, ISBN: 978-83-65152-03-9.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 34 strony, ISBN: 978-83-64735-82-0.

2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-78-3.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-91-2.

2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-87-5.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 92 strony, ISBN: 978-83-65152-02-2.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-73-8.

2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-69-1.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Bliżej słowa. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, tłumaczki PJM: Iwona Cichosz, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 340 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Evolution plus 1. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autor oryginału: Nick Beare, tłumacze PJM: Iwona Cichosz, Marek Śmietana, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 140 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorzy oryginału: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 256 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, tłumaczki PJM: Anna Butkiewicz, Iwona Cichosz, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.

2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 4. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 312 stron.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-81-3.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 57 stron, ISBN: 978-83-64735-77-6.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-90-5.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-86-8.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 118 stron, ISBN: 978-83-65152-01-5.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-72-1.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-68-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski 2.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Agata Hącia, Emilia Danowska-Florczyk), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 strony, ISBN: 978-83-64735-92-9.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 stron, ISBN: 978-83-64735-80-6.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-76-9.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-89-9.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-85-1.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 134 strony, ISBN 978-83-65152-00-8.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-71-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-67-7.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 54 strony, ISBN: 978-83-64735-79-0.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 45 stron, ISBN: 978-83-64735-95-0.

2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 49 stron, ISBN: 978-83-64735-75-2.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-88-2.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-94-3.

2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-84-4.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 146 stron, ISBN: 978-83-65152-72-5.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-70-7.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-96-7.

2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-66-0.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autor: Agata Hącia), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-32-5.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 47 stron, ISBN: 978-83-64735-26-4.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-31-8.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 33 strony, ISBN: 978-83-64735-37-0.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-21-9.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 50 stron, ISBN: 978-83-64735-25-7.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-30-1.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-36-3.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-20-2.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 56 stron, ISBN: 978-83-64735-24-0.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-29-5.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-35-6.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-19-6.

2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 61 stron, ISBN: 978-83-64735-23-3.

2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-28-8.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 60 stron, ISBN: 978-83-64735-34-9.

2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-18-9.

Granty i wyróżnienia

2016: Laureat Nagrody Adama Kilgarriffa (przyznawanej raz na dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinach językoznawstwa korpusowego, lingwistyki komputerowej i leksykografii)

2016: Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego

2016: wyróżnienie w uznaniu osiągnięć wpływających na rozwój oraz prestiż Uniwersytetu Warszawskiego

2016-2017: zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania adaptacji czterech części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy trzeciej szkoły podstawowej (składającego się z części I-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmem i afazją)

2016: zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania w postaci interaktywnej wersji multimedialnej adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów niesłyszących uczęszczających do klasy V szkoły podstawowej

2015: zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania w postaci interaktywnej wersji multimedialnej adaptacji podręczników szkolnych dla potrzeb uczniów niesłyszących uczęszczających do klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum

2015-2016: zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania adaptacji czterech części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy drugiej szkoły podstawowej (składającego się z części I-IV do kształcenia zintegrowanego i części I-IV do matematyki) dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmem i afazją)

2015-2018: współpraca przy kierowanym przez Artura Marchewkę (Pracownia Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk) projekcie „Zmiany plastyczne mózgu towarzyszące nabywaniu drugiego języka – efekty multimodalne i specyficzne dla modalności” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA (numer grantu: 2014/14/M/HS6/00918)

2015-2018: opiekun naukowy kierowanego przez Annę Marię Kuder grantu „Manualne i niemanualne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu PRELUDIUM (numer grantu: 2014/13/N/HS2/02872)

2015-2017: członek grupy roboczej Working Group 4 (Lexicography and lexicology from a pan-European perspective) finansowanego przez Komisję Europejską projektu „European Network of e-Lexicography” w ramach programu COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (akcja IS1305, ENeL)

2014-2019: pięcioletni grant w ramach modułu 1.2 III edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0111/NPRH3/H12/82/2014), tytuł projektu: Wielopoziomowa anotacja lingwistyczna korpusu polskiego języka migowego (PJM); partner: Trevor Johnston (Uniwersytet Macquariego, Sydney, Australia)

2014: zlecony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projekt wykonania adaptacji czterech części podręcznika „Nasz elementarz” do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (mających trudności w uczeniu i/lub komunikowaniu się, w tym niesłyszących i słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, autyzmem i afazją)

2014: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie Karola w Pradze (Univerzita Karlova v Praze, Czechy)

2013-2015: dwuletnie subsydium w ramach programu FOCUS przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), tytuł projektu: Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w polskim języku migowym – przedłużenie (numer grantu: F1/09/P/2013)

2013: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie Daugavpils (Daugavpils Universitāte, Łotwa)

2013: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie w Zagrzebiu (Sveučilište u Zagrebu, Chorwacja)

2013-2015: nagroda przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu INTER; tytuł projektu: Migający mózg. Konstrukcje klasyfikatorowe polskiego języka migowego z perspektywy neurobiologicznej (176/UD/SKILLS/2012); współpraca: dr Paweł Boguszewski (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa)

2012-2015: trzyletnie stypendium w ramach programu stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2012-2014: grant w programie MENTORING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (współpraca z Trevorem Johnstonem, Uniwersytet Macquariego, Sydney, Australia)

2012-2014: grant „Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM)” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu HARMONIA (numer grantu: 2011/01/M/HS2/03661)

2012: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie Islandzkim (Háskóli Íslands, Reykjavík, Islandia)

2011: subwencja na zakup aparatury badawczej i sprzętu biurowego przyznana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) w ramach programu FOCUS GRANTY (numer grantu: FG 1/2009)

2011-2015: współwnioskodawca i członek zarządu finansowanego przez Komisję Europejską projektu „Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage” w ramach programu COST - European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research (akcja IS1006)

2011: stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na udział w konferencji w Ponta Delgada (Portugalia)

2011: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie kosztów uczestnictwa w projekcie międzynarodowym współfinansowanym pt. „Tłumaczenia międzymigowe w Europie” (numer grantu: 2174/LLP/2011/2)

2011: kierownik polskiego zespołu współtworzącego konsorcjum realizujące projekt „EuroSign Interpreters” (505435-LLP-1-2009-1-UK-KA2-KA2MP) finansowany w ramach programu Lifelong Learning przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency); partnerzy: University of Sussex, Universität Hamburg, Česká Komora Tlumočníků Znakového Jazyka (Praga)

2011: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie w Trieście (Università degli Studi di Trieste, Włochy)

2010: nagroda indywidualna II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego

2010-2011: stypendium naukowe programu stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Europejski Fundusz Społeczny)

2010: kierownik projektu finansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej / Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit; tytuł projektu: Korpusowe badania lingwistyczne nad polskim językiem migowym (PJM) i niemieckim językiem migowym (DGS) - warsztaty naukowe / Korpusbasierte Forschung zur Polnischen Gebärdesprache (PJM) und zur Deutschen Gebärdesprache (DGS) – Bildungsworkshops (nr grantu: 13232/10/IF)

2010-2013: trzyletnie subsydium w ramach programu FOCUS przyznane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), tytuł projektu: „Kategoryzacja gramatyczna przez przestrzeń i ruch w Polskim Języku Migowym” (numer grantu: 1/2009)

2010: stypendium stażowe na pobyt badawczy na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen przyznane w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”, Europejski Fundusz Społeczny)

2010-2015: grant własny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatytułowany Składnia Polskiego Języka Migowego (PJM) w ujęciu typologicznym (nr grantu: N N104 056838)

2009: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie Poczdamskim (Universität Potsdam, Niemcy)

2009-2012: trzyletnie stypendium w ramach programu stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2009: stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na udział w konferencji w Pekinie (Chiny)

2009: grant w ramach programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus – Teaching Staff Mobility (STA) na pobyt na Uniwersytecie Daugavpils (Daugavpils Universitāte, Łotwa)

2007: stypendium fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) na trzymiesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie Poczdamskim w Niemczech (Forschungsstipendium für Doktoranden und Nachwuchs-wissenschaftler)

2006: stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na udział w konferencji w Seulu (Korea Południowa)

2005: stypendium w ramach programu Fulbrighta (Junior Fulbright Advanced Research Grant) – roczny pobyt na uniwersytecie Yale w USA, sponsorowany przez Fundację Fulbrighta (The J. William Fulbright Foreign Scholarship Board) i Biuro Spraw Edukacyjnych i Kulturalnych Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State)

2005-2007: dwuletni grant promotorski Komitetu Badań Naukowych (KBN) zatytułowany Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych (nr grantu: 1H01D00429, kierownik: dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz, prof. UW)

2004: roczne stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych naukowców (na 2004 r.)

2003: stypendium konferencyjne Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) na udział w konferencji w Rabacie (Maroko)

2003: stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation) z Nowego Jorku na semestralny pobyt badawczy na Wayne State University w Detroit (USA)

2003: roczne stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) dla młodych naukowców (na 2003 r.)

2002: Zostańcie z nami! – stypendium tygodnika Polityka dla młodych naukowców (na rok akademicki 2002/2003)

2002-2007: stypendium doktoranckie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

2002: stypendium programu Socrates-Erasmus (European Action Scheme for the Mobility of University Students) na semestralne studia w Madrycie (Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania)

2001: stypendium Fundacji im. Stefana Batorego (Warszawa), Stefan Batory Trust (Oksford) i Foreign and Commonwealth Office (Londyn) na pobyt badawczy w Plater College w Oksfordzie

2001: tytuł laureata V Konkursu o Nagrodę Procter & Gamble Polska dla Najlepszych Absolwentów Uczelni Wyższych w roku akademickim 2000/2001

2000: stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 2000/2001 za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

1999: stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 1999/2000 za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

1998: stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok akademicki 1998/1999 za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej

1997-2001: stypendium naukowe Collegium Invisibile (fundowane przez Open Society Institute w Budapeszcie – Higher Education Support Program oraz Fundację im. Stefana Batorego)

1997: nagroda The Harvard Prize Book (ufundowana przez Harvard Alumni Association dla najlepszego studenta roku w Dulwich College)

1996: stypendium przyznane przez Dulwich College (Londyn, Wielka Brytania) na roczne studia

1995: stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 1994/1995

1995-1997: stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (w ramach programu pomocy wybitnie zdolnym)

1995: tytuł Laureata (I miejsca) XXV Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Stopnie i tytuły

2007: Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem); obrona rozprawy na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł rozprawy: Hipoteza frazy przedimkowej jako narzędzie opisu składniowego polskich grup imiennych, promotor: dr hab. Jadwiga Linde Usiekniewicz, prof. UW, recenzenci: prof. dr hab. Marek Świdziński i prof. dr hab. Piotr Stalmaszczyk)

2004: Tytuł magistra filologii (w zakresie lingwistyki stosowanej – ekokomunikacji); obrona pracy na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (tytuł pracy: Kompetencja językowa i kompetencja numeryczna jako współzależne zasoby kognitywno-komunikacyjne człowieka, promotor: prof. dr hab. Stanisław Puppel, recenzent: prof. dr hab. Jerzy Bańczerowski, ocena: bardzo dobra)

2000: Tytuł magistra filologii polskiej (w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa); obrona pracy magisterskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł pracy: Składnia polskich liczebników głównych w ujęciu generatywnym, promotor: prof. dr hab. Marek Świdziński, recenzent: dr Dorota Kopcińska, ocena: celująca)

Strony

Subscribe to RSS - pawel - blog