Piotr Mostowski

Doktorant w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, lektor języka polskiego (ukończona specjalizacja glottodydaktyka polonistyczna). Słyszący, Polskiego Języka Migowego uczy się od 4 lat. Zainteresowania badawcze: korpusy tekstów języków migowych, nauczanie dwujęzyczne, język polski jako obcy.

adres email: piotr.mostowski@uw.edu.pl