6 kwietnia 2016 r. – Małgorzata Talipska członkiem Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Z radością informujemy, że Małgorzata Talipska została powołana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, na 4 letnią kadencję w skład Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – pięcioosobowego organu doradczego prezydenta stolicy.

Małgorzata Talipska, jest sekretarzem Instytutu Polskiego Języka Migowego, od kilku lat współpracuje z Pracownią Lingwistyki Migowej, jest członkiem Zespołu do spraw Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. W przeszłości była też radną Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Małgorzata Talipska Ukończyła Liceum dla Głuchych przy ul. Łuckiej w Warszawie, jest także absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kształciła się z zakresu polityki społecznej. Obecnie Studiuje Profilaktykę Społeczną i Resocjalizację. Za swoje dokonania społeczne i naukowe została nagrodzona stypendiami ONSI oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najwybitniejszych studentów.

Do zakresu działania rady, zgodnie Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r z późniejszymi zmianami, należy:

1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) ocena realizacji programów,

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.