Publikacje

Książki
 • 2017: Paweł Rutkowski (red.), Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego (PJM) (Lingwistyka Migowa w Polsce / Sign Linguistics in Poland: 1), Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 236 stron, ISBN: 978-83-64111-90-7 (druk), 978-83-64111-86-0 (PDF). Pobierz PDF
 • 2016: Joanna Łacheta, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski (red.), Korpusowy słownik polskiego języka migowego, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2876 stron, ISBN: 978-83-64111-49-5 (publikacja online: http://www.slownikpjm.uw.edu.pl).
 • 2015: Paweł Rutkowski (red.), Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 143 strony, ISBN: 978-90-27242-59-4 (druk), 978-90-27268-49-5 (E-book).
 • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska (red.), Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 220 stron, ISBN: 978-83-64111-12-9 (druk), 978-83-64111-85-3 (PDF). Pobierz PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski (red.), Sign Language Syntax from a Formal Perspective. Selected Papers from the 2012 Warsaw FEAST, numer specjalny pisma Sign Language & Linguistics (16.2), Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 174 strony, ISSN: 1387-9316.
Artykuły w pismach i tomach zbiorowych

Wybrane publikacje dostępne są do ściągnięcia (w formacie PDF). Niektóre z udostępnionych tekstów są jednak wersjami nieostatecznymi i mogą różnić się nieznacznie od opublikowanych prac.

 • 2018: Piotr Mostowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Paweł Rutkowski, Workflow management and quality control in the development of the PJM Corpus: The use of an issue-tracking system, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 133-138. Pobierz PDF
 • 2018: Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Trevor Johnston, What corpus-based research on negation in Auslan and PJM tells us about building and using sign language corpora, w: 8th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Involving the Language Community. Proceedings, red. Mayumi Bono, Eleni Efthimiou, Stavroula-Evita Fotinea, Thomas Hanke, Julie Hochgesang, Jette Kristoffersen, Johanna Mesch, Yutaka Osugi, Paris: European Language Resources Association – ELRA, 101-106. Pobierz PDF
 • 2018: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Głusi na uczelniach wyższych w Polsce, w: Edukacja niesłyszących – wczoraj, dziś i jutro, red. Elżbieta Woźnicka, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 245-266.
 • 2017: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Polski język migowy narzędziem przeciwdziałania wykluczeniu, Trendy 1 (2017), 18-22. Pobierz PDF
 • 2017: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Język migowy źródłem pamięci społecznej Głuchych, Horyzonty Wychowania 16 (38), 91-108, DOI: 10.17399/HW.2017.163806. Pobierz PDF
 • 2017: Paweł Rutkowski, The Corpus of Polish Sign Language and the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, Kernerman Dictionary News 25, 32. Pobierz PDF
 • 2017: Łukasz Bola, Maria Zimmermann, Piotr Mostowski, Katarzyna Jednoróg, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Marcin Szwed, Task-specific reorganization of the auditory cortex in deaf humans, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 114(4), E600-E609, DOI: 10.1073/pnas.1609000114.
 • 2017: Paweł Rutkowski, Prawo do języka. Wykład inauguracyjny wygłoszony na Uniwersytecie Warszawskim, w: Zeszyty Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji, t. LXVI: Wykłady inaugurujące rok akademicki 2016/2017, red. Tomasz Borecki, Warszawa: Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 17-25. Pobierz PDF
 • 2016: Joanna Bożeńska, Emilia Pomiankiewicz, Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa Głuchych w krajach bałtyckich: perspektywa lingwistyczna, Prace Bałtystyczne 6, Język, literatura, kultura, red. Marta Grzybowska, Monika Michaliszyn, Joanna Tabor, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 27-45. Pobierz PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Opisać język Głuchych, Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk 4(48), 60-64. Pobierz PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sign language, w: Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, red. Todd K. Shackelford, Viviana A. Weekes-Shackelford, New York: Springer International Publishing (publikacja online: DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_3323-1).
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, w: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress: Lexicography and Linguistic Diversity, red. Tinatin Margalitadze, George Meladze, Tbilisi: Ivane Javakhishvili Tbilisi University Press, 375-388. Pobierz PDF
 • 2016: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego (PJM), Prace Filologiczne 68, 225-244. Pobierz PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Argument linearization in a three-dimensional grammar: A typological perspective on word order in Polish Sign Language (PJM), Journal of Universal Language 17.1, 109-134. Pobierz PDF
 • 2016: Paweł Rutkowski, Mariusz Sak, Sign Language: Eastern Europe, w: The SAGE Deaf Studies Encyclopedia, red. Genie Gertz, Patrick Boudreault, t. 3, Thousand Oaks, Kalifornia: SAGE Publications, 796-798.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Analiza suprasegmentalnych wykładników negacji w polskim języku migowym (PJM) jako przykład wykorzystania metod korpusowych w badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną, w: Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki (Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego / Łódź Studies in English and General Linguistics: 4), red. Piotr Stalmaszczyk, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 109-130.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Introduction, w: Signs and Structures: Formal Approaches to Sign Language Syntax (Benjamins Current Topics: 71), red. Paweł Rutkowski, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1-5.
 • 2015: Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional grammar in the brain: Dissociating the neural correlates of natural sign language and manually coded spoken language, Neuropsychologia 71, 191-200.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, The structure of nominal constructions in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Studies in Polish Linguistics 10.1, 1-15. Pobierz PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Talipska, Kształcenie akademickie głuchych, w: Edukacja głuchych, red. Mariusz Sak, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 82-88. Pobierz PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, A corpus-based dictionary of Polish Sign Language (PJM), w: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The user in focus, red. Andrea Abel, Chiara Vettori, Natascia Ralli, Bolzano/Bozen: EURAC research, 365-376. Pobierz PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego (PJM): założenia – procedury – metodologia, w: Deaf Studies w Polsce, t. I, red. Mariusz Sak, Łódź: Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki, 219-226. Pobierz PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Cele i zakres działań Pracowni Lingwistyki Migowej UW, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 7-13. Pobierz PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Głusi, ich język i kultura, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 17-35. Pobierz PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Języki migowe jako przedmiot badań, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 37-46. Pobierz PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Badania korpusowe a lingwistyka migowa, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 49-76. Pobierz PDF
 • 2014: Piotr Mostowski, Korpus polskiego języka migowego — zarys projektu, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 77-89. Pobierz PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Anotacja korpusu PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 91-105. Pobierz PDF
 • 2014: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, Analiza szyku przymiotnika jako przykład wykorzystania danych korpusowych w badaniach nad gramatyką PJM, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 107-115. Pobierz PDF
 • 2014: Aleksandra Kalata-Zawłocka, Rola materiałów korpusowych w dydaktyce
  przekładu języka migowego, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 117-127. Pobierz PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Ikoniczność w polskim języku migowym, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 131-144. Pobierz PDF
 • 2014: Marek Świdziński, Paweł Rutkowski, Ikoniczność nieleksykalna: reprezentacja referencjalna jako składnik tekstu w językach wizualno-przestrzennych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 145-154. Pobierz PDF
 • 2014: Joanna Filipczak, Czasownik i przestrzeń, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 155-168. Pobierz PDF
 • 2014: Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, Przestrzeń a czas: linia czasowa w komunikacji migowej, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 169-177. Pobierz PDF
 • 2014: Małgorzata Czajkowska-Kisil, Anna Kuder, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Przestrzeń i ruch jako elementy strategii narracyjnych w opowiadaniu historyjek obrazkowych w polskim języku migowym (PJM), w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 179-201. Pobierz PDF
 • 2014: Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Linearność i nielinearność w językach naturalnych, w: Lingwistyka przestrzeni i ruchu. Komunikacja migowa a metody korpusowe, red. Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 203-220. Pobierz PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Jak powstaje korpus polskiego języka migowego (PJM)?, Polonica 33, 297-308. Pobierz PDF
 • 2013: Paweł Rutkowski, When theoretical syntax meets sign language data, Sign Language & Linguistics 16.2, 119-123.
 • 2012: Sylwia Łozińska, Gramatyczne funkcje ruchu w polskim języku migowym (PJM), w: Ruch w języku - język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 89-97. Pobierz PDF
 • 2012: Piotr Mostowski, Jak zapisać ruch w języku, język w ruchu – korpusy języków fonicznych i migowych, w: Ruch w języku - język w ruchu, red. Karolina Lisczyk-Kubina, Marcin Maciołka, Katowice: Wydawnictwo Gnome, 98-106. Pobierz PDF
 • 2011: Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, O niedookreśloności semantycznej migowych predykatów klasyfikatorowych, w: Różne formy, różne treści, red. Mirosław Bańko, Dorota Kopcińska, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 211-223. Pobierz PDF
 • 2011: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Iconicity in Polish Sign Language, w: Vision and Cognition: Literary, Linguistic and Cultural Aspects, red. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Sofia: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Институт за литература, Българска академия на науките, 237-257. Pobierz PDF
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Imitacyjność w polskim języku migowym, Poradnik Językowy 6, 62-79.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Języki migowe a lingwistyka korpusowa, Język Polski XC 4-5, 338-345.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Przejawy imitacyjności w systemie gramatycznym Polskiego Języka Migowego, LingVaria, 1(9), 183-192. Pobierz PDF
 • 2010: Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, O kategorii zaimka osobowego w Polskim Języku Migowym (PJM), LingVaria 1(9), 65-77. Pobierz PDF
 • 2010: Marek Świdziński, Sylwia Fabisiak, Dwujęzyczność — zagrożenie, wyzwanie, jedyna szansa, w: Czterdzieści lat pracy z młodzieżą w OSWG przyczynkiem do rozważań na temat stanu edukacji głuchych i słabo słyszących w Polsce, Warszawa: OSWG w Warszawie, 23-31.
 • 2010: Sylwia Fabisiak, Paweł Rutkowski, Polish Sign Language verbs, w: Proceedings of Verb 2010, Interdisciplinary Workshop on Verbs: The Identification and Representation of Verb Features, red. Pier Marco Bertinetto, Anna Korhonen, Alessandro Lenci, Alissa Melinger, Sabine Schulte im Walde, Aline Villavicencio, Pisa: Scuola Normale Superiore, Laboratorio di Linguistica, Università di Pisa, Dipartimento di Linguistica, 32-37. Pobierz PDF
Publikacje edukacyjne
 • 2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 34 strony, ISBN: 978-83-64735-82-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2016: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-78-3. Pobierz ze strony MEN
 • 2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-91-2. Pobierz ze strony MEN
 • 2016: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-87-5.
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 92 strony, ISBN: 978-83-65152-02-2. Pobierz ze strony MEN
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-73-8. Pobierz ze strony MEN
 • 2016: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-69-1. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz, Maria Wójcicka, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Bliżej słowa. Gimnazjum. Podręcznik. Klasa 1. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Ewa Horwath, Grażyna Kiełb, tłumaczki PJM: Iwona Cichosz, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 340 stron.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Evolution plus 1. Książka ucznia. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autor oryginału: Nick Beare, tłumacze PJM: Iwona Cichosz, Marek Śmietana, Renata Świderska, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 140 stron.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Tajemnice przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorzy oryginału: Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz, tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 256 stron.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Matematyka wokół nas. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk, tłumaczki PJM: Anna Butkiewicz, Iwona Cichosz, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 280 stron.
 • 2015: Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski (red.), Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego dla szkoły podstawowej 4. Tłumaczenie na polski język migowy (PJM) – adaptacja multimedialna (autorki oryginału: Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska, tłumacze PJM: Paulina Romanowska, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 312 stron.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 42 strony, ISBN: 978-83-64735-81-3.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 57 stron, ISBN: 978-83-64735-77-6.
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-90-5. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-86-8.
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 118 stron, ISBN: 978-83-65152-01-5. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-72-1. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-68-4. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski 2.1. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Agata Hącia, Emilia Danowska-Florczyk), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 strony, ISBN: 978-83-64735-92-9.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 46 stron, ISBN: 978-83-64735-80-6.
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-76-9. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-89-9. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-85-1. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 134 strony, ISBN 978-83-65152-00-8. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-71-4. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-67-7. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 54 strony, ISBN: 978-83-64735-79-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 45 stron, ISBN: 978-83-64735-95-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 49 stron, ISBN: 978-83-64735-75-2. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-88-2. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-94-3. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-84-4. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a i 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 146 stron, ISBN: 978-83-65152-72-5. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-70-7. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1b. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-96-7. Pobierz ze strony MEN
 • 2015: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2. Część 1a. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Emilia Danowska-Florczyk, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 64 strony, ISBN: 978-83-64735-66-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz język polski. Książka pomocnicza do wczesnoszkolnej edukacji językowej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autor: Agata Hącia), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-32-5. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 47 stron, ISBN: 978-83-64735-26-4. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-31-8.
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 33 strony, ISBN: 978-83-64735-37-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 4. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 80 stron, ISBN: 978-83-64735-21-9. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 50 stron, ISBN: 978-83-64735-25-7. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-30-1. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-36-3. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 3. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-20-2. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 56 stron, ISBN: 978-83-64735-24-0. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-29-5. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 52 strony, ISBN: 978-83-64735-35-6. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 2. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-19-6. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek, Poradnik dla nauczyciela. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 61 stron, ISBN: 978-83-64735-23-3. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Piotr Mostowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących posługujących się polskim językiem migowym (PJM) (tłumacze PJM: Joanna Łacheta, Marek Śmietana, kierownik adaptacji: Paweł Rutkowski), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, płyta DVD, ISBN: 978-83-64735-28-8. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Zeszyt piktogramów. Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorki: Katarzyna Cichocka-Segiet, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 60 stron, ISBN: 978-83-64735-34-9. Pobierz ze strony MEN
 • 2014: Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski (red.), Nasz elementarz. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 1. Część 1. Adaptacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autorzy adaptacji: Agnieszka Bajewska-Kołodziejak, Katarzyna Cichocka-Segiet, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Małgorzata Skuza, Krystyna Ziątek), Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 96 stron, ISBN: 978-83-64735-18-9. Pobierz ze strony MEN
Referaty w Polsce
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Piotr Mostowski, "Data acquisition, annotation and analysis in the corpus of Polish Sign Language (PJM)", 46th Poznań Linguistic Meeting – PLM 2016, sesja: The three A’s: data acquisition, annotation and analysis in multimodal communication studies, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 17 września 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Głusi w Pracowni Lingwistyki Migowej", Konferencja Głusi Mają Głos 5 „Od korzeni do pędów”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 3 września 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Podręczniki w polskim języku migowym (PJM) jako narzędzie surdopedagoga", Zjazd europejskich surdopedagogów i seminarium naukowe pt.: „Kim jest? Kim ma być surdopedagog?”, Instytut Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 6 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "O interdyscyplinarności badań nad komunikacją migową", Interdyscyplinarna Konferencja Badań nad Językiem, Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem przy Wydziale Psychologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 5 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM) jako język naturalny", Konferencja Breaking the silence organizowana w ramach Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME – Standing Committee on Medical Education) Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland (International Federation of Medical Students' Associations – Poland) Oddział Warszawa, Szpital Dzieciątka Jezus, Warszawa, 4 czerwca 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Zaczęli rozmawiać 199 lat temu", Światowy Zjazd Absolwentów UW: Konferencja „Jestem z UW” w formacie TED Talks, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 13 maja 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Polski język migowy (PJM)", Obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock, 30 kwietnia 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "IS1006: SignGram: An action devoted to the sign languages of Europe", European Cooperation in Science and Technology (COST) Information Session in Warsaw, Poland, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 17 lutego 2016 r.
 • Paweł Rutkowski, "Akwizycja języka migowego z punktu widzenia współczesnego językoznawstwa teoretycznego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Wrocław, 24 października 2015 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Nauczanie polskiego języka migowego jako pierwszego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Małgorzata Talipska, "Perspektywa interkulturowa w badaniach użytkowników polskiego języka migowego", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Joanna Łacheta i Marcin Daszkiewicz, "Interkulturowość a nauczanie PJM jako obcego języka", Nauczanie i uczenie się polskiego języka migowego jako języka obcego, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Pedagogiczny, Kielce, 24 października 2015 r.
 • Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, "Lingwistyczne aspekty adaptacji „Naszego elementarza” dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi", LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Granice interpretacji lingwistycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 28-29 września 2015 r.
 • Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Anna Kuder, Paweł Rutkowski, "Ikoniczność leksyki polskiego języka migowego (PJM): badania eksperymentalne", LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Granice interpretacji lingwistycznej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 28-29 września 2015 r.
 • Paweł Rutkowski, Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, "Predykaty klasyfikatorowe polskiego języka migowego (PJM) z perspektywy gramatycznej i neurolingwistycznej", LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 23 września 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, "Status elementów niemanualnych towarzyszących negacji w polskim języku migowym (PJM) – badanie korpusowe", LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego – Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22 września 2014 r.
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Między leksykografią opisową a przekładową: słownik polskiego języka migowego", V Glosa do leksykografii polskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 18 września 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski," The corpus of Polish Sign Language (PJM): How to collect, annotate and analyze three-dimensional linguistic data", Gramatyka i korpus – Grammar and Corpora, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 27 czerwca 2014 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Anna Kuder, "Suprasegmentalne wykładniki negacji w polskim języku migowym (PJM)", Prozodia w semantyce – semantyka w prozodii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 29 maja 2014 r.
 • Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, "Sign or signed? Neural basis of natural and artificial communication systems in the deaf", Neuronus 2014 – IBRO & IRUN Neuroscience Forum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 27 kwietnia 2014 r.
 • Joanna Filipczak, Bernard Kinow, "Anotacja na wesoło", konferencja STPJM z okazji Dnia Tłumacza, Warszawa, 5 października 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta i Anna Kuder, "Nominal Expressions in Polish Sign Language (PJM)", 44. Poznań Linguistic Meeting 2013, Poznań, 29 sierpnia 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, "Jak powstaje korpus PJM", konferencja jubileuszowa IJP PAN, Kraków, 11-12 czerwca 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, "The category of tense in three dimensions: The case of Polish Sign Language", konferencja "How categorical are categories?", Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7-9 stycznia 2013 r.
 • Paweł Rutkowski, Korpus jako źródło wiedzy o języku migowym, warsztaty, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13 grudnia 2012 r.
 • Paweł Rutkowski, Czy Głusi są Polakami? O językowo-kulturowym wymiarze głuchoty, wykład gościnny Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 13 grudnia 2012 r.
 • Joanna Filipczak, "WTOREK WOLNY IX1 WTOREK. Konstrukcje z powtórzeniem i ich rola w strukturze informacyjnej w Polskim Języku Migowym", IV Kolokwium Semantyczne, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 30 listopada 2012 r.
 • Paweł Rutkowski i Joanna Łacheta, "Badania nad PJM w Pracowni Lingwistyki Migowej UW na tle najnowszych trendów w międzynarodowych badaniach nad komunikacją wizualno-przestrzenną", konferencja "Stan badań nad Głuchotą w Polsce", Łódź, 13 października 2012 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Edukacja dwujęzyczna czeka na zielone światło", konferencja "Stan badań nad Głuchotą w Polsce", Łódź, 13 października 2012 r.
 • Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski i Joanna Filipczak , plakat "Korpus polskiego języka migowego", LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 24-25 września 2012 r.
 • Sylwia Łozińska, "Gramatyczne funkcje ruchu w PJM", konferencja "Ruch w języku, język w ruchu", Uniwersytet Śląski, Katowice, 28 listopada 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, "Korpus PJM", wykład gościnny, Konferencja Głusi Mają Głos 3: Ja – my – oni. Jak poczuć siłę we wspólnym działaniu?, Warszawa, 27 sierpnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, "Section for Sign Linguistics – activities and plans", konferencja Sign Linguistics in Poland, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 15 maja 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, Języki migowe a języki foniczne - podobieństwa i różnice, wykład gościnny, Obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Serock, 29 kwietnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski, Komunikacja migowa jako przedmiot badań lingwistycznych, wykład gościnny, IV Studenckie Forum Badań nad Językiem, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2 kwietnia 2011 r.
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Fabisiak, Korpus polskiego języka migowego (PJM), referat, zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 24 marca 2011 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Iconicity in Polish Sign Language", konferencja "Language Teaching in Increasingly Multilingual Environments: From Research to Practice", Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 16-18 września 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Migiem do mnie mów - wprowadzenie do języka migowego", obóz naukowy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Świder, 4 czerwca 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Zapisać język bez pisma, czyli o korpusach języków migowych", Konferencja studencko-doktorancka Koła Socjolingwistów ILS "Quo vadis Lingua?", Uniwersytet Warszawski, 29 maja 2010 r.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka i Joanna Łacheta, "Profesjonalny tłumacz języka migowego - a kto to taki?", Konferencja IMAGO MUNDI "Tłumacz - sługa, pośrednik, twórca?", Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 29 maja 2010 r.
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Fabisiak, "Badania nad językami migowymi na przykładzie problemu ikoniczności", Zebranie Pracowni Poetyki Teoretycznej, Instytut Badań Literackich PAN, 18 maja 2010 r.
 • Joanna Łacheta, "Wprowadzenie do Polskiego Języka Migowego", Dni Polskiego Języka Migowego, Wydział Polonistyki UW, 14 maja 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Jak migają na Madagaskarze, czyli o językach migowych na świecie", Dni Polskiego Języka Migowego, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski, 13 maja 2010 r.
 • Sylwia Fabisiak, "Imitacyjność w PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Paweł Rutkowski, "Kategoria zaimka osobowego w PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Aleksandra Kalata-Zawłocka i Joanna Łacheta, "Rola tłumacza PJM w rozwoju społeczności Głuchych", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
 • Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Wielokulturowość a PJM", Seminarium "Badania nad Polskim Językiem Migowym", Instytut Głuchoniemych im. ks. J. Falkowskiego, Warszawa, 25 kwietnia 2010 r.
Konferencje zagraniczne
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Paweł Rutkowski, The division into parts of speech in the Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language, The XVII EURALEX International Congress (10 września 2016 r., Tbiliski Uniwersytet Państwowy im. Iwane Dżawachiszwilego, Tbilisi, Gruzja).
 • Justyna Kotowicz, Magda Schromová, Bencie Woll, Rosalind Herman, Maria Kielar-Turska, Joanna Łacheta, The relatonship between Executive Function and sign language skills in school-aged deaf children, Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory – FEAST (1-2 września 2016 r., Università Ca’Foscari Venezia, Wenecja, Włochy).
 • Paweł Rutkowski, Polish Sign Language (PJM) as a contested language: Why corpus documentation is needed, 2nd International Conference on Contested Languages in the Old World – CLOW 2 (5 maja 2016 r., Università degli Studi di Torino, Turyn, Włochy).
 • Piotr Mostowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Paweł Rutkowski, The frequency of fingerspelling, classifiers, and pointing signs in the corpus of Polish Sign Language (PJM): A preliminary sociolinguistic study (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research – TISLR 12 (4-7 stycznia 2016 r., La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Sylwia Łozińska, Joanna Filipczak, Anna Kuder, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, A diachronic analysis of themorpho-phonological development of high-frequency lexemes in Polish Sign Language (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research – TISLR 12 (4-7 stycznia 2016 r., La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Spreading of headshake in Polish Sign Language (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research – TISLR 12 (4-7 stycznia 2016 r., La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Justyna Kotowicz, Bencie Woll, Rosalind Herman, Maria Kielar-Turska, Magda Schromova, Joanna Łacheta, Polish Sign Language and executive function in deaf bilingual children in late childhood (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research – TISLR 12 (4-7 stycznia 2016 r., La Trobe University, Melbourne, Australia).
 • Joanna Filipczak, Trevor Johnston, Anna Kuder, Piotr Mostowski, Paweł Rutkowski, Between non-manual gesture and grammar: Is headshake a negation marker in Polish Sign Language (PJM) and Australian Sign Language (Auslan)? (plakat), Workshop: Nonmanuals at the Gesture Sign Interface (NaGSI) (9 października 2015 r., Göttingen Graduate School for Humanities (GSGG), Georg-August-Universität Göttingen, Getynga, Niemcy).
 • Anna Kuder, Negation markers in Polish Sign Language (PJM) (plakat), Göttingen Workshop on Negation (19 września 2015 r., Georg-August-Universität Göttingen, Getynga, Niemcy).
 • Paweł Rutkowski, Analyzing sign language corpus data as a pathway to understanding the convergence between grammar and text, 4th International Conference on Grammar and Text – GRATO 2015. Grammar and Text: Crossing Borders (4 lipca 2015 r., Centro de Linguística, Uniwersytet Lizboński, Lizbona, Portugalia).
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Color Names in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-Based Study, Colour and colour naming: crosslinguistic approaches (2-3 lipca 2015 r., Centro de Linguística, Uniwersytet Lizboński, Portugalia).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Anna Kuder, PJM corpus annotation guidelines, Digging into Signs Workshop: Developing Annotation Standards for Sign Language Corpora (30 marca 2015 r., Deafness, Cognition And Language Research Centre, University College London, Londyn, Anglia).
 • Paweł Rutkowski, Polski język migowy, czyli o komunikacji głuchych Polaków, wykład gościnny na zaproszenie stowarzyszenia Polonia Nova, Uniwersytet im. Loránda Eötvösa (27 września 2014 r., Budapeszt, Węgry).
 • Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska, Paweł Rutkowski, The Role of Lexical Iconicity in the Interpretation of PJM Signs (plakat), Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 sierpnia 2014 r., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Praga, Czechy).
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Anna Kuder, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Space and Movement as Elements of Narrative Strategies in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study (plakat), Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 sierpnia 2014 r., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Praga, Czechy).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, Magda Schromová, The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project: Current Status and Future Plans, Current Issues in Sign Language Linguistics – CISL 2014 Open (28 sierpnia 2014 r., Ústav jazyků a komunikace neslyšících, Univerzita Karlova v Praze, Praga, Czechy).
 • Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Paweł Rutkowski, Corpus-based Dictionary of Polish Sign Language (PJM), The XVI EURALEX International Congress – EURALEX 2014: The User in Focus (17 lipca 2014 r., Institute for Specialised Communication and Multilingualism at the European Academy of Bolzano/Bozen – EURAC, Bolzano/Bozen, Włochy).
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska, Piotr Mostowski, The iconicity of the time-line metaphor in Polish Sign Language (PJM): A corpus-based study, Metaphor in Communication, Science and Education: Researching and Applying Metaphor 10 – RaAM 10 (23 czerwca 2014 r., Università degli studi di Cagliari, Cagliari, Włochy).
 • Katarzyna Jednoróg, Łukasz Bola, Piotr Mostowski, Marcin Szwed, Paweł M. Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Three-dimensional Grammar in the Brain: Dissociating the Neural Correlates of Natural Sign Language and Manually Coded Spoken Language, Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory – FEAST (10 czerwca 2014 r., Università Ca’Foscari Venezia, Wenecja, Włochy).
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta, Anna Kuder, The Syntax of Adjectival Modification in Polish Sign Language (PJM), Olomouc Linguistics Colloquium – OLINCO (5 czerwca 2014 r., Univerzita Palackého v Olomouci/Palacký University Olomouc, Ołomuniec, Czechy).
 • Paweł Rutkowski, On the pragmatics of pointing: The case of Polish Sign Language (PJM), 6th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication (31 maja 2014 r., l-Università ta’ Malta, Valletta, Malta).
 • Piotr Mostowski, Łukasz Bola, Katarzyna Jednoróg, Marcin Szwed, Paweł Boguszewski, Artur Marchewka, Paweł Rutkowski, Sign Language vs. Manually Coded Spoken Language: What Neuroimaging Tells Us about the Communication of the Deaf, VI. Dubrovnik Conference on Cognitive Science (24 maja 2014 r., Centre for Advanced Academic Studies – CAAS, Dubrownik, Chorwacja).
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Headshakes in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study, From Sound to Gesture (S2G): Communication as Speech, Prosody, Gestures and Signs (21 maja 2014 r., Università degli studi di Padova, Padwa, Włochy).
 • Paweł Rutkowski, Anna Kuder, Joanna Filipczak, Piotr Mostowski, Is the grammatical category of negation coded non-manually in Polish Sign Language (PJM)?, SignNonmanuals – Functions of nonmanuals in sign languages (12 kwietnia 2014 r., Centre for Sign Language and Deaf Communication – ZGH, Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt, Austria)
 • Piotr Mostowski, The corpus based approach in teaching Polish Sign Language as a foreign language (plakat), 4th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (27–29 października 2013 r., Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania)
 • Paweł Rutkowski, Corpus-based research on sign language grammar, seria trzech wykładów na Uniwersytecie Dyneburskim (3–6 września 2013 r., Daugavpils, Łotwa)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Łacheta i Małgorzata Czajkowska-Kisil, Constituent order in Polish Sign Language (PJM), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 lipca 2013 r., University College London, Londyn, Wielka Brytania)
 • Paweł Rutkowski, Małgorzata Czajkowska-Kisil, Joanna Łacheta i Anna Kuder, The Internal Structure of Nominals in Polish Sign Language (PJM): A Corpus-based Study (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 lipca 2013 r., University College London, Londyn, Wielka Brytania)
 • Joanna Filipczak i Piotr Mostowski, Repetition in Polish Sign Language (PJM): Discourse – grammar – information structure? (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research 11 – TISLR 11 (11 lipca 2013 r., University College London, Londyn, Wielka Brytania)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska, Joanna Łacheta i Małgorzata Czajkowska-Kisil, Is PJM SVO or SOV?, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (14 maja 2013 r., Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Islandia)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska i Joanna Filipczak, What corpus data can and cannot tell us about sign language, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (14 maja 2013 r., Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Islandia)
 • Paweł Rutkowski, Postnominal Adjectives in Polish, 25th Scandinavian Conference of Linguistics – SCL 25 (13 maja 2013 r., Háskóli Íslands/University of Iceland, Reykjavík, Islandia)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Piotr Mostowski, Sylwia Łozińska i Joanna Filipczak, The design and compilation of the Corpus of Polish Sign Language (PJM), 5th International Conference on Corpus Linguistics (V Congreso Internacional de Lingüística de Corpus ) – CILC 2013 (14-16 marca 2013 r., Universitat d’Alacant, Alicante, Hiszpania)
 • Paweł Rutkowski, On some aspects of the syntax of Determiner Phrases in Polish Sign Language (PJM), konferencja Languages with and without Articles 2013 (28 lutego 2013 r., Fédération Typologie et Universaux du Langage (CNRS FRE 2559), Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis, Paryż, Francja)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta i Bartosz Marganiec, The Polish Sign Language (PJM) Corpus Project, SIGN 6 – The Sixth International Conference of Sign Language Users (9 lutego 2013 r., Calangute, Goa, Indie)
 • Piotr Mostowski i Emilia Danowska-Florczyk, Gamification as a New Direction in Teaching Polish as a Foreign Language, ICT for language learning, 5th edition (15 listopada 2012 r., Florencja, Włochy)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, The Iconicity of Temporal Reference in Sign Language: At the Intersection of Language, Discourse and Cognition, referat na konferencji CLDC 2012 – The 6th Conference on Language, Discourse, and Cognition (4-6 maja 2012 r., Tajpej, Tajwan)
 • Paweł Rutkowski, Joanna Łacheta, Sylwia Łozińska i Piotr Mostowski, Towards a corpus of Polish Sign Language (PJM), wykład gościnny na Uniwersytecie Islandzkim (27 marca 2012 r., Reykjavík, Islandia)
 • Paweł Rutkowski, Space as a grammatical feature? The linguistic analysis of pointing in Polish Sign Language (PJM), referat na spotkaniu Islandzkiego Towarzystwa Językoznawczego (26 marca 2012 r., Reykjavík, Islandia)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska i Joanna Łacheta, "The grammatical category of tense in Polish Sign Language", International Conference on Tense, Aspect and Modality (3 lutego 2012 r., Central Institute of Indian Languages, Majsur, Indie)
 • Paweł Rutkowski, "The syntax of relative clauses in Polish Sign Language (PJM): Some empirical, theoretical and methodological considerations", Complex Sentences and Beyond in Sign and Spoken Languages (13 października 2011 r., Lichtenberg-Kolleg, Georg-August-Universität Göttingen, Getynga, Niemcy)
 • Paweł Rutkowski, Sylwia Łozińska i Joanna Łacheta, "Space as time: the iconic basis of the temporal structure of discourse in Polish Sign Language (PJM)", Temporal, Modal and Event Interpretation in Natural Language Discourse – TMEI-NLD 2011 (18 czerwca 2011 r., Universidade dos Açores, Ponta Delgada, Portugalia)
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Łozińska, "To what extent are sign languages different from spoken languages?", wykład gościnny, Universita degli Studi di Trieste, Triest, Włochy (4 maja 2011 r.)
 • Paweł Rutkowski i Sylwia Łozińska, "The semantic underspecification of classifier predicates in Polish Sign Language", wykład gościnny, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Słowenia (4 maja 2011 r.)
 • Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil, What is the grammatical status of pointing in Polish Sign Language (PJM)?, wykład gościnny, Institut für Deutsche Gebärdensprache und Kommunikation Gehörloser, Universität Hamburg, Hamburg, Niemcy (9 lutego 2011 r.)
 • Sylwia Fabisiak i Paweł Rutkowski, "Polish Sign Language verbs", Interdisciplinary Workshop on Verbs – The Identification and Representation of Verb Features (4-5 listopada 2010 r., Scuola Normale Superiore, Universita di Pisa, Piza, Włochy)
 • Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Person-neutral reference markers in PSL: A generative analysis" (plakat), Theoretical Issues in Sign Language Research 10 - TISLR 10 (1 października 2010 r., Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA)
 • Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Nonconcatenative morphology in Polish Sign Language (PJM): The case of the pointing sign", Societas Linguistica Europaea: 43rd Annual Meeting - SLE 43 (4 września 2010 r., Vilniaus universitetas, Wilno, Litwa)
 • Paweł Rutkowski, "Pointing gesture as a syntactic element", Gesture – Evolution, Brain and Linguistic Structures: The 4th Conference of the International Society for Gesture Studies (ISGS) (27 lipca 2010 r., Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą, Niemcy)
 • Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil, "Person and space", Between You and Me: Local Pronouns across Modalities (7 czerwca 2010 r., Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen, Holandia)
 • Paweł Rutkowski, "Demonstrative pronouns vs. personal pronouns in Polish Sign Language", Word Classes: Nature, Typology, Computational Representations - Second TRIPLE International Conference (26 marca 2010 r., Universita degli Studi Roma Tre, Rzym, Włochy)
 • Paweł Rutkowski i Małgorzata Czajkowska-Kisil, "On the functional structure of nominals in Polish Sign Language", The 4th International Conference on Formal Linguistics - ICFL 4 (20 lipca 2009 r., Beihang University i Beijing Foreign Studies University, Pekin, Chiny)
Subscribe to Publikacje